همرأیی تبلیغات

«در جامعه ما یک شخصیت مشهور کسی است که به معروف بودن شهرت دارد.»

همین اصل در مورد نام های تجاری و شرکت ها نیز صادق است !


دیدن چیزها آن گونه که دیگران می بینند…


راه های مختلفی برای دیدن یک شیئ واحد وجود دارد. آنچه ما به عنوان «واقعیت» ادراک می کنیم، در انتخاب کردن، بسیار تحت تأثیر چگونه دیدن آن از جانب دیگر قرار دارد:

همنوایی و همرایی عمومی

در انتخاب کردن، افراد به دو شکل تأثیر می پذیرند:
•    آنچه خود فکر می کنند، 
•    آنچه فکر می کنند دیگران فکر می کنند    
     

 

 

 

فرض کنید که تعدادی از افراد را در یک اتاق گردهم آورده ایم. یکی از افراد شرکت کننده را انتخاب می کنیم و بی آنکه وی بداند، به دیگران می گوییم که اگر از شما پرسیدیم کدام نام تجاری از نظر طول به نام تجاری الف نزدیک تر است، همگی بگویید نام تجاری ج.

فرض کنید شما آن فرد انتخاب شده اید. تمامی پاسخ های تعیین شده که از سوی افراد داده می شود، به نظرتان خطا می آید. اکنون نوبت به شما می رسد. به معضل خود فکر کنید. شما خیس عرق شده اید. تمامی حواس شما می گوید که پاسخ درست، ب است، ولی دیگران در گفتن این که پاسخ ج صحیح است بسیار مطمئن می رسند.


فراگرد ذهنی موجود در پشت این قضیه برای تمامی کسانی که تجربه حضور در جلسه کاری را دارند پدیده آشنایی خواهد بود. زمانی که امور را به شکلی متفاوت از دیگران می بینیم، آیا همیشه از ادراک خود دفاع می کنیم و آن را اشاعه می دهیم؟ یا سعی می کنیم که از راه همرأیی با عقیده عموم امن تر حرکت کنیم؟ در بسیاری از موارد دومی را انتخاب می کنیم.


تبلیغ کنندگان نمی توانند چنین نمایشی ترتیب دهند و یا همرأیی را در تمامی وضعیت های زندگی روزمره ایجاد کنند. عقیده عموم نه تنها می تواند موجب پیروی و همرأیی شود، بلکه به راستی بر نحوه ادراک ما از واقعیت نیز تأثیر می گذارد. 


عدم امنیت: انگیزه ای برای همرایی تبلیغ
محبوبیت تبلیغ
« اثر جنبی» تبلیغات 
هدایا و موقعیت های ویژه تبلیغ