اثر جنبی تبلیغات 


این گونه ادراک از محبوبیت، برخلاف ابعاد دیگر تصویری یا شکلی ( نظیر قابلیت اطمینان، سلیقه، قیمت و نظایر آن )، به طور گسترده ای مستقل از یک پیام تبلیغی خاص است.

به عبارت دیگر باید آن را یک  اثر جنبی تبلیغات  دانست. به همین دلیل طی تحقیقاتی که در آن از افراد متعدد در خصوص اینکه در بین طبقات محصولات مختلف کدامیک محبوب ترین است، اکثر پاسخ این افراد این بود که « باید محبوب ترین باشد ». زیرا درباره آن خیلی تبلیغ می شود.

این شواهد دلیل محکمی است بر آن که حضور، و به ویژه تداوم تبلیغات، منجر به تصویری از محبوبیت می شود و ادراکی از محبوبیت در ذهن ما بر جای می گذارد. 

 

 

نمودار های تبلیغاتی، وضعیت یک نام تجاری را نشان می دهد که خود را به طور گسترده ای برحسب « سلیقه » و « مناسب بودن »، موقعیت گذاری کرده است.

به تأثیر تبلیغات بر ادراکات مردم  نسبت به محبوبیت آن توجه کنید. این واقعیت محض که محصولی تبلیغ می شود، به نحو چشمگیری نسبت کسانی را که آن را با صفت « به نظر می رسد همه آن را می نوشند » پیوند می دهند، افزایش داده است.
 

بنابراین، تبلیغ اعم از این که برای انتقال تصویری از سلیقه، سبک، قابلیت اطمینان و نظایر آن طراحی شده باشد یا نه، احتمالاً محبوبیت متصور محصول تبلیغ شده را افزایش می دهد. این مورد همان  اثر جنبی  تبلیغات است.