محبوبیت تبلیغ


نحوه تفکر در باره میزان محبوبیت یک نام تجاری یا آشنایی با یک شرکت، یکی از ابعاد مهم تصور ما از آن نام تجاری و یا شرکت است.
محبوبیت، خاصیت آهن ربایی دارد که جذب می کند و تبلیغ می تواند قدرت جذب آن را تقویت کند. سعی کنید به محصولی فکر کنید که محبوب ترین نام تجاری است ولی درباره آن تبلیغ نشده است. تبلیغ نام تجاری را محبوب به نظر می رساند. تبلیغ بر محبوبیت متصور برای یک محصول، تأثیر می گذارد. هرچه درباره یک نام تجاری بیشتر تبلیغ شود، محبوب تر و آشناتر متصور می شود.


تبلیغات معمولاً پیام های خاصی را عرضه می کنند که نام تجاری یا شرکت را با بعد شکلی آن یا صفت مورد نظر « قابلیت اطمینان »، « حفاظت از محیط زیست »، « ارزیدن »، « خوش سلیقگی »، « سهولت استفاده » تداعی می کنند. گاهی صفت مورد نظر « محبوبیت » است. 
با این حال نکته جالب در مورد ایجاد ارتباط با محبوبیت آن است که تبلیغ کننده لازم نیست از کلمات متعدد استفاده کند. ما به عنوان مصرف کنندگان، به صرف این که درباره محصول تبلیغ می شود، به نحوی استنباط می کنیم که آن محصول محبوب است.

هرچه درباره یک نام تجاری بیشتر تبلیغ شود، تصور ما از آن به عنوان یک نام محبوب و آشنا قوی تر می شود.

محبوبیت شبیه یک آهن ربا عمل می کند. تبلیغ قدرت جذب ان را تقویت کند. ما به عنوان مصرف کنندگان به نحوی این استنباط را داریم که هر چیز که درباره آن تبلیغ می شود، محبوب است.

محبوبیت متصور، اگر با سرعت و فشار بیش از حد ایجاد شود می تواند « سرریز » گردد. قطب آهن ربا می تواند معکوس شود و به جای جذب، ما را دفع کند.

محبوبیت بیش از حد گرایش به آن دارد که از ارزش آنچه رایج است، بکاهد.