هدایا و موقعیت های ویژه تبلیغ


ما موقعیت های ویژه را با استفاده از چیزهای غیر معمول برپا می کنیم: یک ظرف بلورین زیبا، کرایه کردن اتومبیل لیموزین، صرف غذا در رستوران. این نمادها نشان از ویژه بودن موقعیت دارند.

به همین ترتیب، آن گاه که می خواهیم توجه و ارادت خود را نسبت به دیگران ابراز کنیم، چیزی غیر معمول هدیه می کنیم و یا کاری غیر معمول انجام می دهیم.
موقعیت دهی یک نام تجاری یا یک محصول به عنوان چیزی مناسب برای هدیه و یا موقعیت های ویژه، می تواند یک راهبرد بسیار موفق باشد.

در هر حال، اگر این عمل به موفقیت بسیار زیاد منجر شود، در درون خود بذر انهدام خود را خواهد داشت.

محبوبیت بیش از حد می تواند « آنچه رواج یافته را کم ارزش کند ».


همانگونه که برخی افراد شوخ طبع در جایی گفته اند، « همرأیی چیزی است که می توانید به آن عمل کنید و مطمئن باشید که خود را به مضحکه دیگران قرار نمی دهید ».

به هنگام انتخاب، ما تحت تأثیر دو چیز قرار می گیریم:
1.    آن چه ما فکر می کنیم، 
2.    آنچه فکر می کنیم دیگران فکر می کنند.


همرأیی ( همنوایی و همرنگی ) یکی از انگیزش های قوی انسانی است. به ویژه در هنگامی که همه دیگر عوامل یکسان باشند، همرأیی می تواند توازن را به نفع بسیاری از نام های تجاری بر هم زند.

اگر بین نام های تجاری تفاوت وجود نداشته باشد، ما بیشتر تمایل داریم علیه داوری خود و به سود دیدگاه عموم مردم عمل کنیم. با ناچیز شدن بیشتر و بیشتر تفاوت های واقعی، ما بیشتر و بیشتر متکی به اشارتگر های خارجی می شویم تا در تصمیم گیری به مت کمک کنند. هرچه احساس عدم امنیت بیشتری کنیم، احتمال آن که تحت تأثیر دیگران قرار گیریم بیشتر است.
هرچه درباره یک نام تجاری بیشتر تبلیغ شود، تصور ما از آن به عنوان یک نام محبوب و آشنا قوی تر می شود. محبوبیت متصور، اگر با سرعت و فشار بیش از حد ایجاد شود می تواند « سرریز » گردد. قطب آهن ربا می تواند معکوس شود و به جای جذب، ما را دفع کند.
محبوبیت بیش از حد گرایش به ان دارد که از ارزش آنچه رایج است، بکاهد.