تسهیم اطلاعات

تسهیم اطلاعات، به توانایی شرکت درزمینه تسهیم دانش با شرکای زنجیره تأمین به شیوه‌ای اثربخش و کارا، اشاره دارد.

اطلاعات تسهیم شده در سیستم محاوره زنجیره تأ مین، اطلاعات بین شرکای مستقیم و همچنین تمامی شبکه زنجیره تأمین را دربر می‌گیرد. برای استفاده اثربخش و کارای شرکا از این سیستم، به تسهیم اطلاعات نیاز است. این اطلاعات، باید از منبع موثق، به قالبی مناسب انتقال داده شود.

تسهیم اطلاعات اثربخش به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین توانایی‌های فرایند زنجیره تأمین به‌ شمار می‌رود.

 

1af5a75f654b8c526eee2c239750cd8c

 

تسهیم اطلاعات در میان شرکای زنجیره تأمین، مزایایی قابل توجه برای هریک از شرکای زنجیره تأمین دارد. از سوی دیگر، آن دسته از زنجیره‌های تأ مین به رقابت پذیری دست می‌یابند که دارای استراتژی‌های رقابتی مناسبی باشند که منجر به عملکردی مناسب برای زنجیره تأمین شوند. 


 نقش تسهیم اطلاعات در دستیابی به رقابت پذیری، موضوعی است که طی سال‌های اخیر در سطوح مختلف اعم از شرکت، کسب و کار و زنجیره تأمین مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. کارایی و اثربخشی هر سازمانی، حاصل عملکرد مدیریت و ساختار زنجیره تأمین آن سازمان است.  

زنجیرة تأمین شامل تمامی فعالیت‌های مرتبط با جریان و مبادله کالاها و خدمات، ازمرحله ماده خام تا مرحلة محصول نهایی قابل مصرف توسط مشتری است.

 

زنجیره تامین, مدیریت فروش, مشاوره فروش, مشاوره توزیع, مشاوره توزیع و فروش, مشاوره بازاریابی, بازاریابی, توزیع, فروش, برندینگ, مشاوره بازاریابی و توزیع, بازاریابی و توزیع, انواع کانال های توزیع