تبدیل نام تجاری به نماد ها 

 

نام های تجاری نظیر حروف هستند. آن ها را می توان به نماد تبدیل کرد. آن ها می توانند تبدیل به شیوه های مختصر شده ارتباطی شوند. می توان آن ها را به نحوی ساخت که موجب فراخوانی و یا تداعی ها شوند. به این شکل، تفاوت های جزئی می توانند دارای دلالت های ضمنی بزرگ باشند. آن ها می توانند برانگیزنده تداعی های مختلف ذهنی شوند.

نام های تجاری می توانند به منزله اشارتگر هایی، ما را وادار به فکر کردن درباره افراد و یا اشکالی کنند که کاملاً تداعی کننده آن ها می باشند.
اهمیت ارتباط، برای استفاده کننده یا برتن کننده یک نام تجاری یا محصول، و دنیای خارج به یک اندازه است.


یک نام تجاری می تواند از راه های مختلف مظهر شناسایی شود:

  1.      با نماد یک گروه شدن
  2.    با مشاهده این که از طرف اعضای گروه، ارزش گذاری شده است.
  3.     با مشاهده این که فرد یا گروه یا مؤسسه ای پشتیبانی کننده گروه است.
  4.    با مشاهده این که به طور ویژه توسط اعضای گروه استفاده و یا به نمایش گذاشته شود.

 


ما نسبت به نماد ها واکنش نشان می دهیم. واکنش ما جدا از اینکه درونی یا بیرونی باشد، یک واکنش آموخته شده است. این واکنش از طریق تداعی نماد با دیگر چیز ها آموخته می شود. از این طریق، یک نماد می تواند برحسب مورد، با برانگیختن واکنش های معین بر ما تأثیر گذارد. نماد ها می توانند نماینده چیزهای دیگری در ذهن ما باشند و عمل مصرف یک نام تجاری می تواند برای ما شیوه ای نمادین برای ابراز همانند سازی هایمان با موجودیت های دیگری باشد که با آن ها پیوند خورده اند.


واکنش درونی ما به یک نماد ممکن است احساسی یا غیر احساسی باشد. نام های تجاری در اصل، علامت های غیر احساسی هستند؛ تبلیغ کنندگان با استفاده از تبلیغ سعی دارند که این علائم تجاری را به نماد هایی که برخی تداعی های ذهنی را گرد هم جمع می کند، تبدیل کنند. هرگاه که یک نماد موجب پاسخی شناختی یا احساسی در ما شود، ما می توانیم به نوبه خود آن را برای ابراز نظرات یا احساسات خود به دیگران مورد استفاده قرار دهیم.


ما می توانیم به طور خصوصی، بی آنکه نیازمند گفتن آن به دیگران باشیم با فرد یا گروهی همانند سازی کنیم. ولی در غالب موارد، می خواهیم این احساس را با علائمی به دنیای خارج از خود نشان دهیم. ما این کار را با نمایش دادن یا مصرف نماد ها و یا استفاده از محصولاتی که به شکلی نمادین تداعی کننده موجودیت های محبوب ما هستند، انجام می دهیم. همانند سازی روی دیگر سکه همرأیی است. همانند سازی صرفاً اجتناب از متفاوت بودن نیست، بلکه گرایشی مثبت است به این که مانند چیزی باشیم؛ بخشی از آن بشویم؛ هویت خود را در آن بیابیم.


تفاوت در نام های تجاری موجود در یک طبقه از محصول می تواند بسیار اندک باشد. و لی آن گاه که پرتو کانونی توجه را به این جنبه های نمادین می افکنیم، این تفاوت جزئی می تواند توازن را برهم زند. مصرف یا نمایش دادن برخی از محصولات می تواند گویای چیزهایی درباره ما باشد. اهمیت ارتباط برای استفاده کننده یا برتن کننده یک محصول یا نام تجاری و دنیای خارج به یک اندازه است.