برخی راهبردهای بستن کمربند ها برای دوران سخت تبلیغات

تبلیغات و فروش امروه دو اصل جدانشدنی بشمار می روند … 

شما نیاز به آن دارید که بودجه موجود و البته محدود شده برای تبلیغ را به شکلی کارآمد تر کنید. به جای توصیف تبلیغات، آرایه های زیر را برای محکم تر بستن کمربندها مدنظر قرار دهید:


1-    استفاده از راهبرد « قطره چکانی » رسانه ای؛ یعنی به جای توقف یکسره تبلیغات، تعداد دفعات عرضه تبلیغ را کاهش دهید ( کاهش وزن تارپ های هفتگی ) تا حداقل، زمینه ای را که قبلاً به چنگ آورده اید، حفظ کنید.


2-   بررسی امکان عملی شدن وقفه های طولانی تر در الگوهای تبلیغات پروازی.


3-   اگر در آن واحد چندین اجرای مختلف از تبلیغ را پخش می کنید، فقط به یکی از آن ها بسنده کنید و تمامی وزن رسانه ای را در حمایت از آن به کار اندازید.


4-   اگر می خواهید صرفه جویی کنید، آگهی های 15 ثانیه ای را در نظر بگیرید، ولی از آن ها به عنوان نیروی تهاجمی استفاده نکنید، بلکه آن ها را به عنوان نیروی حافظ قلمرو ذهنی به چنگ آمده شده به کار اندازید. قبل از تغییر عقیده به سمت تبلیغات 15 ثانیه ای، مطمئن شوید که با آگهی های طولانی تر به سطح بالایی از آگاهی از تبلیغ دست یافته اید. از تبلیغ های 15 ثانیه ای صرفاً « به جای » تبلیغ های 30 ثانیه ای استفاده نکنید.