بازار

مفهوم مبادله به مفهوم بازار می انجامد.

  •    بازار مشتمل بر تمام مشتریان بالقوه ای است که دارای نیاز و خواسته های مشترک باشند و برای تأمین نیاز و خواسته خود، به انجام مبادله متمایل بوده و توانایی این کار را نیز داشته باشد.

بدین ترتیب اندازه یک بازار به این عوامل بستگی دارد: حضور تعداد افرادی که دارای نیاز یا خواسته ای باشند؛ موجود بودن منابعی که مورد توجه و علاقه دیگران بوده و در ازای دریافت آنچه که می خواهند، تمایل و توانایی ارائه این منابع را داشته باشند.
از لحاظ تاریخی، «  بازار » به محلی اطلاق می شود که خریداران و فروشندگان برای مبادله کالا های خود گرد هم جمع می شدند؛ محلی مانند میدان مرکزی یک دهکده. اقتصاددانان این واژه را مشتمل بر مجموعه ای از خریداران و فروشندگان می دانند که به مبادله یک کالا یا طبقه خاصی از آن مبادرت می نمایند. بازار خرید فروش مسکن و غله از آن جمله اند. اما بازاریان فروشندگان را
صنعت و خریداران را بازار می دانند. بر اساس شکل زیر رابطه بین صنعت و بازار نشان داده شده است.

 

بازار

بر اساس این شکل چهار جریان مختلف فروشندگان و خریداران را به هم پیوند می دهد. بدین ترتیب که فروشندگان کالا و خدمات و ارتباطی ( نظیر آگهی های تبلیغاتی ، نامه های پستی و غیره ) برای بازار ارسال می دارند و در مقابل ، پول و اطلاعاتی ( همچون عقیده، داده های خام در خصوص فروش و غیره ) دریافت می نمایند. قسمت درونی شکل، یک مبادله پولی را در مقابل کالا و خدمات نشان می دهد و قسمت برونی آن نشان دهنده مبادله اطلاعات است.
گاه بازرگانان در مکالمات خود، برای گروه بندی مختلف مشتریان از واژه « بازار » استفاده می کنند. آن ها درباره بازار نیاز ( همچون بازار جویندگان رژیم غذایی )، بازار کالا ( بازار کفش )، بازار جمعیت شناختی ( بازار جوانان )، بازار جغرافیایی ( بازار فرانسه ) گفت و گو می کنند. آن ها حتی مفهوم بازار را به دسته بندی های غیر مشتری نیز می کشانند؛ بازار هایی همچون بازار رأی گیری، بازار نیروی کار و بازار نیکوکاران.
اقتصاد های پویای امروزی، دارای بازار های فراوانی هستند. در شکل زیر پنج نوع بازار عمده و جریاناتی که آن ها را به هم پیوند می دهند نشان داده شده است.

بازار های دولتی

تولید کنندگان باید لزوماً به بازار های منابع ( مواد اولیه، نیروی کار، پول و غیره ) مراجعه نموده، پس از تأمین منابع لازم اقدام به تولید کالا و خدمات کنند و سپس محصولات تولیدی خود را در اختیار واسطه های فروش قرار دهند. در واقع این واسطه ها هستند که سرانجام کالا ها و خدمات تولیدی را در اختیار مصرف کنندگان قرار می دهند. مصرف کنندگان نیز با در اختیار قرار دادن نیروی کار خود و دریافت دستمزد، وجه لازم برای خرید کالا و خدمات مورد نیازشان را بدست می آورند. دولت نیز با توسل به اهرم مالیات، منابع پولی لازم برای خرید کالا های مورد نیاز را از بازار های منابع، تولید کنندگان و واسطه فراهم آورده و از این کالا ها برای ارائه خدمات عام المنفعه استفاده می کند. اقتصاد هر کشور و اقتصاد جهان مرکب از مجموعه ای از بازار ها است که ضمن تأثیر متقابل بر همدیگر، از طریق فرآیند های مبادله با یکدیگر پیوند خورده اند.