موقعیت گذاری در تبلیغات

 

چگونگی موقعیت گذاری در تبلیغات از یک نام تجاری، یک محصول و یا یک خدمت بستگی به نحوه ادراک ما از هریک از آن ها دارد. این امر به نوبه خود بستگی به چارچوب مرجعی دارد که بر روی آن ها می گسترانیم. موقعیت گذاری به طور عمده از تجارب ما سرچشمه می گیرد. درست همانگونه که برای نام های تجاری یک دستور کار ذهنی وجود دارد که از طریق آن با یک طبقه محصول معین تداعی می کنیم، برای صفات نیز یک دستور کار ذهنی وجود دارد که ما از طریق آن با یک نام تجاری مفروض تداعی آزاد می کنیم.


از کلمات و تصاویر می توان برای برجسته کردن ویژگی های مثبت نام تجاری یا محصول مورد نظر تبلیغ کننده استفاده کرد؛ همینطور برای افزودن به احتمال آن که به هنگام فکر کردن درباره آن نام تجاری، درباره صفات مثبت آن نیز بیاندیشیم و آن ها را در رده های بالاتر دستور کار صفات نام تجاری مورد نظر قرار دهیم. برای مثال: اگر بخواهیم راجب تبلیغی صحبت کنیم، احتمالاً دستور کار شما تحت تأثیر تبلیغی است که آن را در ذهن خود شکل داده اید. در اینجا پرتو کانونی توجه ما به سمت ویژگی هایی هدایت خواهد شد که با صفات تداعی شده با « تبلیغ دیگری »، کاملاً متفاوت است. 

 

برای مثال خمیر دندان که برای خریدن این محصول پرتو کانئنی تئجه ما به سمت ویژگی هایی هدایت خواهد شد که با صفات تداعی شده کاملا متفاوت است. عمدترین نکته فروش نام تجاری معطوف به صفاتی مانند « نفسی خوشبو »، « دندان های تمییز » که در رأس دستور کار تداعی ها جای می گیرند.