ارائه پاداشهای سخاوتمندانه

به منظور افزایش بهره وری نیروی انسانی به واسطه مسئولیت پذیری بیشتر، شیوه های پاداش افزایش عملکرد طراحی شده است و این در حالی است که تفاوتهای عملکرد در کارکنان را مد نظر دارد.

 

سازمانها براین باورند که نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است. درچنین شرایطی حفظ نیروی انسانی و ایجاد انگیزه درجهت افزایش روزافزون بهره وری درکار با استفاده از مکانیسم های مختلف از جمله پاداش از اهم وظایف هر سازمان است.

 

پاداش از چنان اهمیتی در مباحث مربوط به مدیریت برخوردار است که از آن به عنوان یکی از منابع قدرت مدیر تحت عنوان «قدرت پاداش» یاد می شود منظور از قدرت پاداش استفاده از پاداشهای مختلف درونی و بیرونی به منظور کنترل عملکرد افراد است. به عبارتی، مدیر از قدرت پاداش به منظور تاثیرگذاری و کنترل رفتار زیردستان استفاده می کند. اگرچه همه مدیران دارای قدرت پاداش مشابه ای هستند اما موفقیت در دسترسی و به کاربردن اثربخش پاداش نیازمند مدیریت آن است.

 

sticker-header

 

 

دو نوع پاداش اساسی وجود دارد:

پاداشهای بیرونی و پاداشهای ذاتی یا طبیعی.
الف: پاداشهای بیرونی عبارتند از پاداشهایی که از بیرون اداره شده و پیامدهای ارزشمندی که از یک نفر به شخص دیگر معمولاً از یک سرپرست یا یک مدیر سطح بالاتر به زیردست داده می شود. مثالهای رایج این نوع پاداشها در محیط کار: اضافه حقوق، ارتقا، مرخصی تشویقی، مزایا، تمجید شفاهی و… است.


ب: پاداشهای ذاتی یا طبیعی، که خود سازمان یافته هستند و به طور طبیعی هنگامی که فرد کاری را انجام دهد رخ می دهند. لذا این نوع پاداشها به طور مستقیم درون خود شغل ایجاد می شود. منبع اصلی پاداشهای ذاتی، احساس شایستگی، توسعه شخصی و… است.

نیروی انسانی, مدیریت نیروی انسانی, مدیریت hr, مدیریت منابع سازمانی, مدیریت منابع انسانی, منابع انسانی, مشاوره hr, مشاوره مدیریت hr, مشاور hr, مشاور مدیریت hr, برترین مشاور hr, برترین مشاور مدیریت hr, بهترین مشاور hr, بهترین مشاور منابع انسانی