یکسان نبودن تبلیغات


یکسان نبودن تبلیغات ممکن است ما را وادار به امتحان یک محصول کند،

تبلیغ کنندگان، تازه شروع به یافتن این ساز و کار کرده اند که به نظر می رسد تبلیغ هنگامی بهترین عملکرد را دارد که برخی فواید مثبت را از طریق ارتباطات انتقال دهد و یا حداقل نام تجاری مورد نظر با دیگر نام های تجاری موجود در بازار یکسان باشد.

اگر یک نام تجاری، پست تر از رقبا باشد و یا چنانچه کیفیت آن از نظر شناختی با دستگاه ذهنی مصرف کننده سازگار نباشد، تبلیغ به ندرت می تواند مؤفق باشد. به عبارت دیگر تبلیغ نوعی تردستی نیست، بلکه تنها یک تأثیر از بین دیگر تأثیرات متعدد است. هرگاه تفاوت های واقعی بین نام های تجاری وجود داشته باشد، عموماً در نهایت، حقیقت پیروز می شود.

 

تبلیغات ممکن است ما را وادار به امتحان یک محصول کند، ولی تجربه ما از محصول بر تمامی آنچه تبلیغات ممکن است بگوید فائق می آید. اگر محصول به وعده خود عمل نکند، ما آن را مجدداً نخواهیم خرید.
 

 

بسیاری از تبلیغات سعی بر آن دارد تا ما را وادار سازند که یک نام تجاری را به جای نام های دیگری خریداری کنیم و فی نفسه با محصولات جدید کاری ندارند. این عمل، که همه چیز یکسان باشد، در ارزش سنجی نام های تجاری توازن را بر هم می زند و می تواند بر انتخاب نام تجاری برای وزن دادن نیز تاثیر گذارد.