گرایش/ ترغیب در برابر تقویت تبلیغ

 

چنین عنوانی، این واقعیت را برجسته می سازد که تأثیر اصلی تبلیغات، در عوض ترغیب، تقویت است. در این معنا، تبلیغ، تصمیمی را که برای خرید یک نام تجاری اتخاذ کرده ایم تقویت و احتمال خرید مجدد آن را زیاد می کند.

از نظر ایده برتر پاسارگاد: « نقش عمده تبلیغ، تقویت احساس رضایت از آن نام تجاری است که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته است ».

تبلیغات به کرات ثابت کرده اند که در وادار کردن مردم به خرید یک نام تجاری، برای اول بار، بی تأثیرند. تبلیغ برای آن که موجب امتحان کردن یک نام تجاری جدید در سطح گسترده گردد، معمولاً باید از طریق عملیات ارتقائی و ترویجی، نمایش دهندگان درون فروشگاهی و توزیع نمونه های مجانی تکمیل شود. نام های تجاری باید ما را که با سرعت 3 یا 4 کیلومتر در ساعت در حرکتیم وادار به توقف کنند و در میان شلوغی موجود جلوه کنند و توجه ما را برانگیزند. در این که تبلیغ به تنهایی تا چه اندازه می تواند در اینجا عمل کند، محدودیت هایی وجود دارد. 

 

 

تقویت، دلیل آن است که چرا برخی از مبارزات تبلیغاتی، آن های که توسط تبلیغ کنندگان زیرک اجرا می شوند، با مصرف کنندگان خود سخن می گویند، و به گونه ای به شکل کلامی یک « قدردانی از عملی که انجام شده است » از مشتریان خود به عمل می آورد. اما به ارتباط ایجاد شده بین سازنده و خریداران نام تجاری « گوش می دهند ».این عمل می تواند حتی مؤثرتر از زمانی باشدکه فردی را مستقیماً مورد خطاب قرار دهیم. و آنگاه که در نهایت، آگهی مستقیماً به وی خواهد گفت که « به شما باید تبریک گفت ». از یک ناظر انتظار نمی رود که بخواهد صحت و سقم ادعا یا وعده ای را تعیین کند. بنابراین، در تبلیغ هیچ چیزی وجود ندارد که یک ناظر غیر خریدار را محتملاً برانگیزاند تا نسبت به آن معترض شود و یا بخواهد بطلان آن را اثبات کند. تأثیر تبلیغ به اندازه همان « پر کاه » است.
تأیید این که یک نام تجاری دارای صفت تبلیغ شده است، دو تأثیر بر جای می گذارد:
    این عمل، تجربه مصرف را تقویت می کند و احتمال آن که همان نام تجاری را مجدداً خریداری کنیم، افزایش می دهد.
    احساس مثبت تری نسبت به تبلیغ کننده و حقیقت گویی او در ما ایجاد میکند. ( مردم از تجارب خود در مورد نام تجاری برای قضاوت کردن درباره حقیقت گویی یک تبلیغ، و در نتیجه اطلاع رسانی آن استفاده می کنند. این که مردم، یک تبلیغ را به چشم « اطلاع رسان » بنگرند، شدیداً متأثر از رضایت آنان از نام تجاری است ).