گران فالون ها


ما در فضای برخی از گران فالون ها به دنیا می آییم. مهم ترین آن ها خانواده ماست.

اکثر ما با خانواده های خود همانند سازی می کنیم و این همانند سازی را در قالب رفتار های خریدمان نظیر خرید شب عید، روز مادر و نظایر آن بروز می دهیم.
سایر گران فالون ها را ما خود انتخاب می کنیم تا با آن همانند سازی کنیم.

با این حال، در این جا انتخاب های ما غالباً تحت تأثیر گروه هایی است که با آن ها همانند سازی می کنیم؛ بسیاری از ما سرسختانه از تیم فوتبالی حمایت می کنیم،  ولی این تیم همان تیمی است که مورد حمایت خانواده ما بوده است.

 

بنابراین، همانند سازی با یک  گران فالون نظیر خانواده می تواند منجر به همانند سازی با سایر گران فالون های مربوط، نظیر یک تیم فوتبال معین شود.

 

 

دلیل آن که ما محصولات معینی را مصرف می کنیم و یا نماد های نام تجاری معینی را در معرض نمایش می گذاریم، می تواند غالباً ریشه در زنجیره ای از پیوستگی ها به افراد و موجودیت هایی داشته باشد که با آن ها همانند سازی می کنیم.
هر چه این احساس همانند سازی قوی تر باشد، به میزان بیشتری از گروه دفاع می کنیم و نماد های آن را بیشتر در معرض تماشا می گذاریم. هر چه یک گران فالون توسط افراد بیرونی مورد حمله سخت تری قرار گیرد، حس رفاقت و همدلی، با آن بیشتر می شود. حتی مواقعی که تخصیص و تعلق ما به گروه ها تصادفی است، نظیر مدارسی که رقابت های ورزشی بین کلاسی در آن وجود دارد، همانند سازی صورت می گیرد. گرچه دلایل ما برای تعلق به گروه نامشخص و بی معناست، با این حال همانند سازی با گروه روی می دهد. هر نام تجاری یا محصولی که خود را به شکل نمادین با خانواده، تیم و گروه دوستان  پیوند زند، به درون این انگیزش وارد می شود.
این امر حتی در مورد گروه هایی نظیر عفو بین المللی که اکثر اعضای آن هرگز با یکدیگر ملاقات نمی کنند و نیز سایر افراد، روی می دهد.

 

رفتار ما حتی می تواند با مشاهده آنچه یک فرد انجام می دهد و یا تصور این که دیگر افراد در وضعیت مشابه چه خواند کرد، تأثیر بپذیرد.
ما با آن ها همانند سازی می کنیم و خود را الگویی از آن ها می سازیم. هرچند همانند سازی ما نزدیک تر باشد، احتمال تأثیر الگو سازی و نمونه سازی بیشتر می شود.