گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد های بین المللی ISO، توسط تیم مشاور ایده برتر پاسارگاد در سازمان های مختلف با توجه به گام های پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت پیاده سازی می گردد. مشاوران ما بعنوان تسهیل گر در طی مدت زمان پیاده سازی ایزو 9001، سازمان را راهنمایی نموده و مستندات مورد نیاز سازمان را متناسب با سازمان تدوین می نماید همچنین بر استقرار سیستم مدیریت تا مرحله اخذ گواهینامه ISO نظارت می نماید.

 

برنامه زمان بندی پیاده سازی ایزو نرم افزار Microsoft Project) MSP) توسط گروه مشاوران ایده برتر پاسارگاد در ابتدای پروژه تدوین می گردد در برنامه پیاده سازی ایزو 9001، گام های زیر مد نظر قرار می گیرد:


گام اول پیاده سازی ایزو 9001 : فاز شناخت سیستم مدیریت کیفیت

در مرحله شناخت وضعیت موجود سیستم مدیریت کیفیت توسط تیم مشاور در طی بازدید از بخش های مختلف سازمان و مصاحبه با مسئولین فرآیند های مورد بررسی قرار گرفته و اقدامات مورد نیاز جهت استقرار الزامات استاندارد ایزو 9001 طی گزارشی شناخت وضعیت موجود تهیه می گردد.

گزارش فاز شناخت، مسیر استقرار سیستم مدیریتی را در سازمان را مشخص می نماید.
در مرحله از پیاده سازی تیم مشاور با قرار داد فرم هایی خاص در اختیار مدیران میانی قرار می دهد تا اطلاعات مورد نیاز جهت انطباق با الزامات استاندارد در هر فرآیند (لزوما فرآیند های اصلی) کسب نماید.


مهمترین اطلاعات مورد نیاز در این مرحله از پیاده سازی عبارتند از:


1. شرح کلی فرآیند (در صورت امکان رسم شماتیک فرآیند)
2. ارائه دستورالعمل های کاری در صورت وجود
3. ارائه لیست تجهیزات و یا دستگاه های موجود (در صورت وجود سوابق کالیبراسیون و یا تعمیرات می باید اعلام شود)
4. لیست کامل نیرو های انسانی فعال در فرآیند به همراه سوابق کاری، تحصیلات، تخصص و … و درصورت نیاز اعلام نیاز های آموزشی مورد نیاز کارکنان
5. اعلام نقاط ضعف و قوت فرآیند

 

 

 


گام دوم پیاده سازی ایزو 9001 : فاز آموزش ISO 9001

در این مرحله با همکاری مدیر بخش آموزش شرکت ایده برتر پاسارگاد که دارای یک تیم کاملا حرفه ای و با تجربه است نسبت به برگزاری دوره های آموزشی مطابق با الزامات استاندارد ISO9001 اقدام می نماید. دوره های آموزشی می باید متناسب با اندازه سازمان طرحریزی شود.

باید توجه نمود آموزش ایزو جهت جاری سازی سیستم مدیریت با توجه به مستندات طرحریزی شده برای سطوح کارکنان و مدیران برنامه ریزی و اجراء گردد. آموزش آشنایی با ایزو 9001 و آموزش ممیزی داخلی ایزو 9001 عموما قبل از اجرای فاز مستند سازی برگزار گردد. دوره های آموزشی برگزار شده در سازمان می باید دارای گواهینامه های معتبر داشته تا از آن در ادامه نگهداری سیستم مدیریت بتوان استفاده نمود. این گواهینامه ها درون سازمانی و یا برون سازمانی خواهد بود.

تیم مشاوران ایده برتر پاسارگاد دوره های آموزشی که برگزار می نمایند دارای گواهینامه آموزشی برون سازمانی با کد ردیابی می باشد. در سال های پس از استقرار سیستم و در دوره های ممیزی خارجی، نماینده مدیریت می باید دارای گواهینامه معتبر در خصوص گذارندن دوره های آموزشی ممیزی داخلی سیستم را اخذ نموده باشد.

 

گام سوم پیاده سازی ایزو 9001 : فاز مستندسازی ایزو طراحی سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای الزامات ISO 9001:2008

سیستم های مورد نیاز سازمان متناسب با اندازه سازمان و پیچیدگی فرآیند ها توسط تیم مشاور تدوین می گردد این سیستم ها در قالب مستنداتی شامل: روش های اجرایی، دستورالعمل ها، فرم ها، فرآیند ها، خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت و … طرحریزی می گردد.

مستندسازی:

مستندسازی یکی از ارکان اصلی یک سیستم مدیریت می باشد بدون مستندسازی عملاً نمی توان مدعی داشتن یک سیستم مدیریت در سازمان شد. مستندات به طور کلی به دو گروه بزرگ:

  1. مدارک
  2. سوابق

تقسیم می شوند. مدارک به آن دسته از مستندات سیستم گفته می شود که مبنای انجام امور می باشند شامل آئین نامه ها، دستورالعمل ها، روشهای اجرای، اهداف، طرح های کنترل و . . .، مدارک قابل بازنگری بوده و همواره باید به روز نگهداری شوند. استاندارد ISO 9000 مدارک را به صورت اطلاعات رسانه پشتیبان آن تعریف می کند.

سوابق مستنداتی هستند که اثبات کننده انجام یک فعالیت می باشند مانند نتایج یک آزمایش، رسید کالای ورودی، تصمیمات برای نحوه رهایی از یک محصول نامنطیق، مجوزهای فرآوری و . . .، پس سوابق قابل بازنگری نمی باشند بلکه برای کنترل امور انجام شده مورد استفاده قرار می گیرند.
استاندارد ISO 9000 سوابق را به صورت مدارکی که در آن نتایج بدست آمده ذکر می شود و با فراهم آورنده شواهد مربوط به انجام فعالیت های صورت گرفته می باشد تعریف نموده است.
مشاوران ایده برتر پاسارگاد سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 را با توجه به موارد زیر انجام می دهد:

  • مستندات موجود در حال استفاده در سازمان
  • نظرات مسئولین فرآیند با توجه به مصاحبه های انجام شده
  • الزامات استاندارد ایزو 9001
  • دانش و تجارب پیاده سازی ایزو 9001 در سازمان های مشابه قبلی

 

 

 

 

قدم چهارم پیاده سازی ایزو 9001 : فاز اجراء سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 – نظارت بر اجراء سیستم مدیریت

مستندات تصویب شده توسط مسئولین فرآیند ها اجراشده و مشاور بر اجرای مستندات سازمان نظارت می نماید و در صورت نیاز مستندات طرحریزی شده را بازنگری می نماید.


قدم پنجم پیاده سازی ایزو 9001 : فاز ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001

جهت اطمینان از پیاده سازی ایزو 9001، سازمان باید ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت را در زمان های طرحریزی شده ای طرحریزی نماید این ممیزی باید توسط نفرات آموزش دیده و مستقل اجراء گردد مشاور در فرآیند ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001، ممیزان داخلی آموزش دیده را همراهی می نماید.
پس از انجام ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ، عدم انطباق ها شناسایی شده و اقدامات لازم جهت بر طرف سازی عدم انطباق ها صورت می گیرد.

به منظور اینکه سازمان ادعای خود را جهت پیاده سازی ایزو 9001 اثبات نماید از شرکت گواهی دهنده (شرکت ممیز خارجی، جهت ممیزی طی عقد قرارداد) دعوت می نماید.

ممیزی صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد های بین المللی ایزو مربوطه انجام شده و گواهینامه ایزو 9001 در دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت سازمان مربوطه توسط شرکت گواهی دهنده صادر می گردد
گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 بمدت 3 سال اعتبار دارد و در طی مدت سه سال در دوره های زمانی برنامه ریزی شده ای نیز توسط شرکت گواهی دهنده ممیزی های مراقبتی از سازمان صورت می گیرد.

 

 

سیستم مدیریت کیفیت, استقرار 9001 iso, پیاده سازی 9001 iso, روش 9001 iso, ممیزی iso9001, نحوه استقرار سیستم مدیریت کیفیت, روش پیاده سازی ایزو 9001, الزامات سیستم مدیریت کیفیت, الزامات ایزو 9001