کمیته حامیان

جذب حمایت مالی به منظور تأمین هزینه های کنفرانس فرآیندی است، که باید به صورت کامل و با در نظر گرفتن ملاحظات خاص برگزارکننده، مدون شود. به این منظور باید درجات مختلف حمایت مالی تعیین گردیده و خدماتی که دبیرخانه کنفرانس به هر درجه در قالب قرارداد / تفاهم نامه ارائه می کند، مشخص باشد.

 

بودجه ریزی:

 

  • تیم اجرایی متناسب با برنامه زمان بندی و با توجه به برآورد هزینه فعالیت ها، نسبت به بودجه ریزی کنفرانس اقدام می نماید.
  • تعیین نقدینگی مورد نیاز در زمان های مختلف و هم چنین هزینه کل در این بودجه ریزی، مشخص می شود.
  • با توجه به الزامات برگزارکننده ممکن است لازم باشد تا روش اجرایی مدوّنی برای هزینه کردن در کنفرانس وجود داشته باشد.
  • در روش اجرایی سقف تن خواه، نحوه تایید فاکتورها و چگونگی استعلام قیمت ها، مشخص خواهد شد.
  • روش اجرایی هزینه کردن باید به تصویب قسمت ذینفع (مالی) سازمان برگزارکننده برسد.

 

 

 

 

رونمایی, جذب اسپانسر, جذب اسپانسر برای همایش, شرکت جذب اسپانسر, جذب اسپانسر همایش, جذب اسپانسر نمایشگاه, تیم جذب اسپانسر, شرکت جذب اسپانسر, رونمایی, همایش, نمایشگاه, سمینار, برگزاری سمینار, برگزاری همایش