کمیته برنامه ریزی و ارزیابی

برنامه ریزی جهت اجرای هرچه بهتر برنامه های اجرایی رویداد اولین و مهمترین گام در اجرای رویداد می باشد. مشاوران و برنامه ریزان حرفه ای ایده برتر پاسارگاد با تدوین و ارزیابی برنامه ها سعی در هرچه بهتر برگزار شدن یک رویداد داشته و هرگونه انحراف از برنامه اجرایی را مطابق با دستور العمل ها اصلاح می نمایند.

 

 

 

برخی اقدامات کمیته برنامه ریزی و ارزیابی ایده برتر پاسارگاد عبارتند از:

 • انجام فعالیتهای مربوط به تدوین روشها وسیاستها، تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت
 • بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها جهت ارتقاء بهره وری
 • تدوین شاخصها و معیارهای برنامه و پیشنهاد انجام مطالعات مرتبط با حوزه های کاری و نظارت بر برنامه های اجرا شده و تعیین انحراف معیار
 • انجام فعالیتهای مربوط به جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات، تعیین وارزیابی سیستمهای موجود، طراحی و راه اندازی سیستمهای مورد نیاز
 • ایجاد و ارتقاء سیستمهای اطلاعات مدیریت، ترویج مکانیزاسیون سیستمها، تلفیق و ادغام اطلاعات به منظور ایجاد بانک اطلاعاتی
 • تهیه و تنظیم تشکیلات کلی و تفصیلی و نظارت بر اجرای آن
 • برنامه ریزی و نیازسنجی نیروی انسانی و آموزشی به منظور جذب و نقل و انتقال و ارتقاء سطح علمی کارکنان و افزایش بهره وری
 • نظارت بر اجرای نظام ارزشیابی کارکنان
 • برنامه ریزی عملیاتی، تهیه و تنظیم بودجه سالانه، تدوین شاخصها و معیارهای برنامه، تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده، درآمد و هزینه شرکت
 • تهیه و تنظیم خط مشی ها و تدوین برنامه های ادواری با هماهنگی سایر بخشهای شرکت و تعیین اولویت طرح ها و برنامه ها و ارائه به مدیریت عامل
 • تدوین روشها وسیاستها، تعیین وارزیابی سیستمهای موجود وطراحی سیستمهای جدید در راستای تحقق اهداف شرکت
 • جمع آوری و تجزیه وتحلیل اطلاعات و به روزآوری آمار و اطلاعات در چارچوب وظایف و مسئولیتهای شرکت
 • بررسی طرح ها و برنامه ها و هماهنگی با اهداف و سیاستهای تعیین شده و ارائه پیشنهاد در جهت اصلاح و در صورت لزوم تلفیق طرح ها و برنامه ها

 

برنامه ریزی و ارزیابی, برنامه ریزی, ارزیابی, رویداد, همایش, کنفرانس, برگزاری رویداد, برگزاری همایش, مجری برگزاری همایش, برگزاری همایش در ایران, مشاور برگزاری همایش, event organizer in iran, event organize, مجری برگزاری همایش در ایران, مجری برگزاری کنفرانس