پیاده سازی QFD

مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد در جهت پیاده سازی QFD : با پیاده سازی سیستم (QFD (Quality Function deployment "گسترش عملکرد کیفیت" توان سازمان ها را در تمرکز شناسایی نیاز های مشتریان و ترجمه آن به مشخصات فنی بهبود خواهد داد.   مزایای طراحی سیستم گسترش عملکرد کیفیت در توسط مشاوران ایده برتر پاسارگاد:

 

  1. کاهش تعداد تغییرات در طراحی محصول
  2. کاهش هزینه اولیه ورود محصول جدید به بازار
  3. افزایش رضایت مشتریان محصول
  4. ایجاد زبان یکپارچه در کل فرآیند های سازمان
  5. ایجاد بک بانک اطلاعات در خصوص نیاز های مشتریان

 

QFD

 

گروه مشاوران ایده برتر پاسارگاد پیاده سازی سیستم گسترش عملکرد کیفیت (QFD) از طریق مراحل ذیل آغاز خواهد نمود.

شناسایی نیازمندیهای مشتریان

1- شناسایی بازار هدف یا مشتریان هدف

2- استفاده از ابزارهای جمع آوری اطلاعات از مشتریان هدف

3- استفاده از ابزارهایی برای تحلیل اطلاعات مشتریان هدف (مدل کانو KANO MODEL- نمودار استخوان ماهی FISH BONE – مدل کیفیت خدمات SERVQUL MODEL- نمودارهای هرم نیازهای مشتریان)

 

  ترجمه نیاز های مشتریان به مشخصات فنی مشاوران ایده برتر پاسارگاد با استفاده از مدل کوبه خانه کیفیت (HOQ) را بر اساس بروز ترین نرم افزارهای موجود ترسیم می نماید و تمامی تجزیه و تحلیل های آن را در اختیار سازمان های متقاضی قرار خواهد داد.

تعیین تاثیرات تغییرات در مشخصات فنی:

1- برنامه ریزی محصول

2- طراحی و یا مهندسی مجدد محصول

3- طراحی و یا مهندسی مجدد فرآیند تولید

4- طراحی و یا مهندسی مجدد عملیات تولید

 

پیاده سازی qfd, استقرار qfd, گسترش عملکرد کیفیت, مهندسی مجدد محصول, مهندسی مجدد فرایند, مهندسی مجدد, پیاده سازی استاندارد qfd, استقرار استاندارد qfd, نحوه پیاده سازی qfd, مشاوره qfd, مشاوره استقرار qfd, مشاوره پیاده سازی qfd