پیاده سازی مدل سرآمدی و تعالی سازمانی EFQM

مشاوران سیستم های کیفیت ایده برتر پاسارگاد:

با پیاده سازی مدل سرآمدی و تعالی سازمانی (EFQM (European Foundation for Quality Management "مدل سرآمدی و تعالی سازمان" سعی برآن دارد تا با الگو برداری از مدل اروپایی، ساختار جدیدی جهت وزن دهی به معیارها و زیر معیار ها مدل EFQM نقاط ضعف سازمان ها را مشخص می نماید. لذا پیاده سازی EFQM از جمله عواملی است که در رشد سازمان بسیار موثر می باشد.

معیار هایی چون:

  • توانمند سازی (عوامل درون سازمانی)
  • نتایج (عوامل برون سازمانی)


ارزش های بنیادین مدل EFQM:

 نتیجه گرایی
 تمركز بر مشتری
 رهبری و ثبات هدف گرایی
 مدیریت بر اساس فرآیندها و واقعیت ها
 مشاركت و توسعه نیروی انسانی
 یادگیری و بهبود و نوآوری مستمر
 توسعه شراكت ها
 مسئولیت اجتماعی سازمان

 

efqm

 

روند پرشتاب تحولات اقتصادی، اجتماعی و تكنولوژی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی منجر به ایجاد عدم ثبات در سازمان ها شده و این موضوع در كنار عدم توانمندی سازمان ها در هماهنگی با این تحولات، بسیاری از سازمان های بزرگ جهانی را در خطر نابودی و اضمحلال قرار داده است. در همین راستا مهمترین چالش مدیریتی حال حاضر در سازمان ها، حصول به پایداری سازمانی و سپس حركت متوازن به سمت بهبود و تعالی است.

نكته قابل تامل در این مقوله، اثر دو طرفه و تعاملی پایداری سازمانی و تعالی سازمانی بر همدیگر است. بعبارت دیگر می توان گفت حصول به پایداری سازمانی مستلزم حركت به سمت تعالی و بهبود بوده و همچنین دستیابی به تعالی سازمانی منجر به پایداری و بقاء سازمان می گردد.
 

پیاده سازی efqm, پیاده سازی مدل efqm, مشاور efqm, مشاور پیاده سازی efqm, نحوه پیاده سازی efqm, الزامات efqm, الزامات پیاده سازی efqm, استقرار efqm, مشاور استقرار efqm, مشاوره استاندارد efqm, استاندارد efqm, پیاده سازی efqm در سازمان