پول: محدودیت های بودجه تبلیغات

در محیط رقابت، برای آن که چنین ساز و کارهایی واقعاً مؤثر افتند، باید حجم عظیمی پول، گاهی در دوره ای  طولانی، به مصرف رسد.

حتی بزرگ ترین شرکت ها از نظر مالی استطاعت آن را ندارند که از عهده مخارج تبلیغات لازم برای دستکاری ذهن و رفتار ما، تا آن حد که مخالفان تبلیغات ازآن ترس دارند، برآیند.
این امر به ویژه در زمانی صادق است که نام تجاری، فاقد فایده ای منحصر به فرد نسبت به دیگر نام های تجاری است و تفاوت باید از طریق تبلیغات خلق شود. حتی زمانی که یک نام تجاری دارای فایده ای افزون بر نام های تجاری رقیب است، باید مخارج سنگینی صرف شود تا این پیام در عرصه  گسترده به گوش رسد.

 

 

 

حتی نام های تجاری مسلطی نظیر کوکاکولا به ندرت اکثر عرصه تبلیغات را در طبقه محصول خود در اختیار می گیرند. برای مثال، کوکاکولا بین 25 تا 40 درصد از کل تبلیغات نوشابه های غیر الکلی را در استرالیا، در اختیار دارد. این نسبت، اگر دیگر نوشیدنی هایی را که مستقیماً رقیب کوکاکولا نیستند نظیر چای و قهوه نیز در نظر بگیریم، باز هم کمتر می شود. بنابراین حتی نام های تجاری عظیم به ندرت عرصه تبلیغات را کاملاً در اختیار خود می گیرند.