مارکتینگ

وظایف دشوار مدیران بازاریابی در شرایط عدم قطعیت آینده

 

 

 

مدیران بازاریابی در شرایط دشوار عدم قطعیت باید چگونه به وظایف و مسئولیت خود بپردازند؟

این پرسش ساده، در این متن به خوبی تشریح شده است. نخست آن که به مدیران بازاریابی یادآور می شود ک بطور میانگین، تنها سه سال در مسئولیت باقی می مانند. در این سه سال نیز مجموعه ای از شرایط و موقعیت ها، کار آنان را دشوار میسازد. در این متن، این شرایط را نیز به خوبی ترسیم می کنند و تحدیدها تهدید های پیش روی مدیران بازاریابی را از هم تفکیک کرده و یادآور می شود که باید در طول سه سال، پنج وظیفه اصرا اجرا کنند.

نقش ها، مسئولیت ها و تاًثیر گذاری مدیران بازاریابی در آینده دستخوش چه تغییراتی خواهد شد؟

پاسخ به این سوال تحت تاًثیر سه عامل شکل دهنده ی بازاریابی و استراتژی های خاص هر شرکت خواهد بود.

این نیروها عبارت اند از:

روند قابل پیش بینی در بازار،نقش در حال تغییر مدیران و عدم قطعیت در مورد وضعیت اقتصادی و طراحی سازمانی در آینده.

اهمیت این سه عامل شکل دهنده ی وضعیت آینده بر شرایط کاری مدیران بازاریابی تحت تاًثیرانتظارات غیر واقع بینانه ی مدیران اجرایی و سایرمدیران ارشد سازمان از وظایف و دستاورد های مدیران بازاریابی و عدم توانایی اغلب آن ها برای تحقق این انتظارات خواهد بود.

 

 

مدت زمان مسئولیت مدیران بازاریابی به طور میانگین سه سال است وبعید است که این دوره درآینده طولانی تر شود.

با این حال، برخی از مدیران بازاریابی خواهند توانست بر این چالش غلبه منند. آن ها رهبران بازاریابی هستند که تصمیمات خود را بر پایه ی واقعیت های تحلیلی بنیان می نهند، اما در عین حال چشم انداز واقع بینانه ای را برای شرکت خود ترسیم می کنند که وضعیت فعلی را به آینده پیوند می دهند. آن ها در پنج اقدام ضروری برای مقابله با پیچیدگی و عدم قطعیت به استادی می رسند.

این پنج اقدام عبارت اند از:

  1. عمل کردن به عنوان چراغ راه آینده شرکت
  2. ایجاد قابلیت های بازاریابی سازگار
  3. پیروزی در جنگ جذب استعداد های بازاریابی
  4. مستحکم تر کردن پیوند میان بازاریابی و فروش
  5. پذیرش مسئولیت بازگشت هزینه های بازاریابی