نیروهای اقتصادی

در مبحث توسعه نیروی انسانی توسعه اقتصادی، دربحث نیروی کار به عنوان عوامل رشد اقتصادی، بحث اصلی به جای کمیت، بر سر کیفیت کار است. کیفیت نیروی کار دارای چنان اهمیتی است که به قول بعضی از اقتصاددانان توسعه، نظیر کوزنتز تفاوت بین سطح رشد اقتصادی کشورها را میتوان با تفاوت در نیروی کار در این کشورها توجیه کرد. کوزنتز معتقداست که: سرمایه اصلی یک کشور توسعه یافته ابزار و ادوات صنعتی نیست، بلکه ظرفیت تکنیکی  و کاردانی نیروی کار آن کشور است. در تأیید حرف کوزنتز معمولا مثال آلمان و ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم آورده می شود. زیرا بخش عمده  سرمایه های فیزیکی این دو کشور در طول جنگ نابود شده، ولی بخش قابل ملاحظه ای ازنیروی انسانی آنها باقی ماند. به همین  جهت این دو کشور تو انستند پس از کمتر از دو دهه دوباره اقتصادشان را به وضع مطلوب بازگرداند.

 

 

 

 

 

economic-uprising-2

 

 

در تئوری اقتصاد، در بحث نیروی کار به عنوان یکی از عوامل تولید آنچه که معمولا مورد توجه  قرار می گیرد، شبیه به سایر عوامل تولید، کمیت نیروی کار است. البته در بعضی مواقع با تقسیم بندی نیروی کار، به ماهر و غیر ماهر جنبه کیفی آن، اگرچه به طور محدود، مورد توجه واقع می شود.

 

نیروی انسانی, توسعه نیروی انسانی, مشاوره مدیریت نیروی انسانی, مدیریت نیروی انسانی, مدیریت منابع انسانی, منابع انسانی, مشاور hr, مشاور مدیریت hr, مشاور مدیریت منابع انسانی