نیروهای اجتماعی فرهنگی

نیروهای اجتماعی مجموعه طبقات و گروههایی هستند که بر روی زندگی سیاسی به معنای کلی آن تاثیر می گذارند. ممکن است به شیوه ای مستقیم قدرت سیاسی را در دست بگیرند و یا به شیوه های مختلف در آن نفوذ کنند.
نیروهای اجتماعی به این معنا اولاً مرکب از افرادی است که دارای وجوه همسانی از نظر علایق اقتصادی ، ارزش ، فرهنگی ، صنفی و جزء آن باشند، ثانیاً به شرکت در حیات سیاسی اعم از قبضه قدرت ،اداره جامعه ، شرکت در نهادهای سیاسی مشارکت در تصمیم گیری ها و سیاست گذاریها علاقه مند اند و سوم اینکه به این منظور به خود سازمان می دهند و آماده انجام عمل سیاسی می شوند.

 

 

equity-and-cultural-proficiency-1

 

از نظر علاقه به شرکت در زندگی سیاسی باید با این حال گفت که جدا کردن تقاضاهای سیاسی از غیرسیاسی در درون دعاوی و خواسته های نیروهای اجتماعی کار دشواری است. روی هم رفته وقتی نیروهای اجتماعی دعوی پیگیری علایق عمومی جامعه را نداشته باشند، در آن صورت می توان خصلتی غیرسیاسی برای آنها قائل شد همچنین تأثیر نیروهای اجتماعی بر زندگی سیاسی ممکن است سطح و درجات مختلفی داشته باشد.

این تاثیر ممکن است از دور ویا از نزدیک ، از بیرون و یا از درون بی واسطه یا با واسطه و به نحو مسالمت آمیز یا غیر مسالمت آمیز اعمال شود. به علاوه ممکن است این تاثیر به شکل اعمال سلطه اجتماعی و یا اعمال نفوذ بر نهادهای مختلف حکومت صورت گیرد.

نیروهای اجتماعی در نظامهای سیاسی گوناگون شیوه های رفتار گوناگونی از خود نشان می دهند این تفاوت به طور کلی بستگی به علل و عوامل مختلفی از جمله فرهنگ جامعه ، میزان سازمان یافتگی نیروها ، شیوه اعمال قدرت سیاسی ، ویژگی و ماهیت نیروها ، شیوه توزیع قدرت ومنابع آن و عملکرد دیگر نیروهای اجتماعی دارد.

نیروهای اجتماعی, نیروی انسانی, مدیریت نیروی انسانی, مشاوره نیروی انسانی, برترین مشاور نیروی انسانی, برترین شرکت مدیریت نیروی انسانی, مدیریت جذب, مدیریت استخدام, مدیریت پاداش, مشاوره hr, hr