نمادهای تبلیغاتی

نشانه ی تیم فوتبال الف یا تیم فوتبال ب نمادی از نام تجاری است که قرار گرفتن آن بر روی لباس ها بیانگر رابطه فرد یا همانند سازی وی با یک تیم است. به همین ترتیب عمل مصرف یک نوشابه خواص را می توان صرفاً عملی سازده برای رفع تشنگی و یا ابراز همانندی فرد دانست. طرفداران یک تیم فوتبال فقط برای گرم شدن، شال گردن نمی اندازند. همین طور صرفاً برای رفع تشنگی نیست که نوجوانان، نوشابه خواصی را می نوشند.


آن گاه که یک نام تجاری توسط این افراد مصرف می شود، چیزی فراتر از یک نام تجاری دیده می شود. در حال، این نام تجاری به نمادی برای تداعی « در گروه بودن » تبدیل می شود.

 

با مصرف کردن و نشان دادن نماد های تجاری که با این موجودیت ها تداعی می شوند و یا نشان دادن این که این نام ها برای ما ارزشمند هستن، ما :
•    همانند سازی و تقرب خود یا فرد و یا گروهی که آن ها معرف آن می باشند را در ذهن خود تقویت می کنیم.
•    هویت خود را به نحوی ابراز می کنیم که یک بیانیه یا نماد زیرکانه درباره ی خودمان به جهان خارج، می دهیم.  
 

 

 

 

بنابراین عمل مصرف یک نام تجاری می تواند به شیوه ای برای بیان هویت خودمان تبدیل شود، (ما که هستیم، به چه توجه داریم برای چه چیزی ارزش قائل ایم و نظایر آن) از همه مهم تر، این عمل راهی است برای مشارکت، سهیم شدن، نمایندگی کردن و همانند سازی با چیزی بیش از خود. تبلیغ نیز ما را دعوت می کند تا جزئی از گروه شویم.

 

 ابراز جود وهمانند سازی تبلیغ
گران فالون ها
واکنش به نماد های تبلیغ
تبدیل نام تجاری به نماد ها