بازاریابی

نانومارکتینگ

برای نانومارکتینگ یک تعریف جزئی و یک تعریف کلی وجود دارد:

در هر دو مورد در نانومارکتینگ از ابزارهای غیر مزاحم و قابل همراه استفاده می شود و به طور پیوسته مصرف کنندگان را رصد کرد.

در تعریف جزئی، در نانومارکتینگ از ابزارهایی استفاده می شود که شکل و اندازه ای در مقیاس نانو دارند، اما در تعریف کلی، نانومارکتینگ از ابزارهای پیچیده جدید و مینیاتوری شده بر مبنای یک یا پند نانوذره بهره می برد. در این حوزه، فناوری ذره در مکانیک، مقناطیس، الکترونیک و زیست شناسی به کار می رود.

این ابزارها سیستم های بی سیمی هستند که از راه دور کنترل می شوند که به محققین امکان می دهد به طور هم زمان چندین پارامتر بیوفیزیولوژیک را رصد کنند.

محدودیت های نانومارکتینگ

نانومارکتینگ بر پایه این فرض استوار است که سیستم های حسی و حرکتی افراد را می توان در شبکه های مشخصی از سلول ها در مغز جایابی کرد و این که فعالیت های این سلول ها را می توان رسد کرد تا ابعاد احساسی و ناخودآگاه تجبره مصرف کنندگان و تصمیم گیری آنان را شناخت.

این امر در روش های کمی و کیفی مرسوم امکان پذیر نیست با این حال، فناوری های که در تحقیقات نانومارکتینگ مورد استفاده قرار میگیرند، عمدتا دستگاه های بزرگ و غیر قابل حرکتی هستند که صرفاً در محیط ازمایشگاه بکار می روند.

علاوه بر این، معمولا زمان محدودی صرف انجام ازمایش می شود که آن هم در محیط واقعی فروشگاه نیست.

همچنین در اکثر موارد صرفاً از یک فناوری که قالباً FMRI می باشد، بر انجام تحقیق استفاده می شود. 

 

نانومارکتینگ چگونه می تواند برای ارزیابی اثر بخشی تبلیغات مورد استفاده قرار بگیرد؟ 

نانو مارکتینگ می تواند از طریق اندازه گیری عکس العمل مصرف کنندگان به آگهی های تبلیغاتی در شرایط واقعی و بدون استفاده و سایر ابزارهای مصنوعی، این کار انجام بدهد.

و این که موانع خاصی را در مسیر رشد نانومارکتینگ نمی بینیم. این حوزه با رشد فناوری به پیشرفت خود ادامه خواهد داد.