منفی سازی تبلیغات رقبا یا مخالفین


 تبلیغ کنندگان معمولاً سعی دارند تا صفات مثبت نام تجاری خود را برجسته کنند. یکی از راهبردهای جایگزین، آن است که صفات منفی محصول رقیب را برجسته کنید. برجسته کردن صفات نام تجاری رقیب را « موقعیت گذاری مجدد رقبا یا مخالفان » می گویند ـ موقعیت گذاری مجدد رقبا در ذهن مردم.

 

 

معروف ترین مثال در این زمینه مربوط به مبارزه تبلیغاتی اتومبیل اجاره ای آویس مس شود که حاوی این عبارت بود: « آویس؛ ما در مقام دوم هستیم، پس چرا باید از ما اتومبیل کرایه کنید؟ ما تلاش خود را افزون تر می کنیم!». در این مبارزه تبلیغاتی، آویس اعلام می کند که در این بازار پیشتاز نیست و به خاطر همین صداقت، اعتبار و امتیاز می گیرد. از سوی دیگر آویس به شکلی زیرکانه صفتی منفی را که غالباً همراه با پیشتازان و انحصاران گران قدرتمند این حوزه تداعی می شود، به طور غیر مستقیم برجسته می کند ـ به این معنا که آن ها می توانند به خود غره شوند و خدمات ضعیف تری عرضه کنند؛ و خلاصه اینکه به اندازه کافی تلاش نکنند. این عبارت که آویس در این بازار رتبه دوم را دارد پیشنهاد می کند که آویس برای عرضه خدمات بهتر تلاش می کند و این امر، وجه مثبت به آن می بخشد. پذیرش اینکه آویس در این بازار مقام اول را ندارد و صداقت ظاهری آن، اعتبار بیشتری برای شرکت به همراه دارد.
بنابراین کلمات و تصاویر می توانند برای برجسته تر کردن صفات منفی معین نام تجاری یا محصول مقابل به کار گرفته شوند.