مفهوم بازاریابی

 

مفهوم بازاریابی، طرز تفکری اقتصادی است که مفاهیم سه گانه ای را که ما تاکنون به بحث گذارده ایم؛ مورد تردید قرار می دهد.
اصول مهم این مفهوم در اواسط دهه 1950 شکل گرفته است.

 

  •     بر اساس مفهوم بازاریابی راه حل رسیدن به اهداف سازمانی این است که برای کامل و یکپارچه کردن فعالیت های بازاریابی به منظور تشخیص و تأمین نیاز ها و خواسته های بازار های هدف، از رقبا بهتر و مؤثر تر عمل کنیم. مفهوم بازاریابی به صورت های مختلفی بیان شده است.

marketing

 

مفهوم بازاریابی بر چهار اصل استوار است. این چهار اصل عبارتند از :
بازار هدف، نیاز های مشتری، بازاریابی یکپارچه و سودآوری.
در شکل بالا مفهوم بازاریابی و جهت یابی فروشندگی، با یکدیگر مقایسه شده اند.
مفهوم فروشندگی از درون به بیرون می نگرد. بدین ترتیب که از کارخانه شروع می شود؛ به محصولات فعلی شرکت توجه دارد و برای انجام فروش سودآور، به فروشندگی و تبلیغات گسترده ای نیازمند است.
 برعکس، مفهوم بازاریابی نگاهی از بیرون به درون دارد. این مفهوم از یک بازار کاملاً تعریف شده آغاز می شود؛ به نیاز های مشتری توجه می کند؛ تمام فعالیت هایی را که بر مشتریان تأثیر می گذارد، یکپارچه می سازد و با تأمین رضایت آنان، سود می آفرینند.

 

بازار هدف

نیاز های مشتری

بازاریابی یکپارچه

سود آوری

مقاومت سازمانی