مفهوم بازاریابی اجتماعی

 


در سال های اخیر مفهوم بازاریابی و کاربرد فلسفه آن در عصر حاضر مورد تردید قرار گرفته است. زیرا مشخصه های عصر حاضر آلودگی محیط زیست، کمبود منابع، رشد فزاینده جمعیت، فقر و گرسنگی در جهان و خدمات فراموش شده اجتماعی هستند.

 

بازاریابی اجتماعی

 

آیا شرکت هایی که به بهترین طریق ممکن، خواسته های مصرف کنندگان را تأمین می کنند، لزوماً در جهت حفظ منابع بلند مدت آن ها و جامعه نیز عمل خواهند کرد؟ مفهوم بازاریابی، تضاد های بالقوه میان خواسته های مصرف کننده، منافع او و رفاه بلند مدت اجتماعی را از نظر دور می دارد.
این وضعیت ها به مفهوم جدیدی نیاز دارد که مفهوم بازاریابی را بسط دهد؛ « بازاریابی مبتنی بر انسانیت » و « بازاریابی زیست محیطی » از جمله اسامی هستند که برای این طرح ها پیشنهاد شده اند. 
ایده برتر پاسارگاد، واژه بازاریابی اجتماعی را پیشنهاد میکند.
•     بر اساس مفهوم بازاریابی اجتماعی وظیفه سازمان، تعیین نیاز ها، خواسته ها و امیال بازار های هدف و تأمین رضایت این بازار ها به گونه ای عملی تر و مؤثر تر از رقباست به نحوی که باعث حفاظت یا ارتقاء رفاه مصرف کنندگان و جامعه گردد. 

بازاریابی اجتماعی

مفهوم بازاریابی اجتماعی بازاریابان را به در نظر داشتن ملاحظات اجتماعی و اخلاقی در رویه های بازاریابی شان فرا می خواند. آن ها مکلفند معیار های گاه متضاد شرکت نظیر سودآوری، رضامندی، خواسته مصرف کننده و منافع عمومی را به گونه ای متعادل و با تردستی تأمین کنند. در عین حال شرکت هایی هم هستند که از طریق پذیرش و به کار گرفتن مفهوم بازاریابی اجتماعی، به سطح فروش و سودآوری قابل ملاحظه ای دست یافته اند. از جمله پیشتازان به کارگیری مفهوم بازاریابی اجتماعی می توان از بن اند جری ز ( Ben and Jerys  ) و بادی شاپ ( Body Shop  ) نام برد. اما رویداد های اخیر نشان می دهند که این شرکت ها نیز با دشواری هایی روبه رو شده اند.