مدیریت بازاریابی

 

سر و کار داشتن با فرآیند های مبادله مستلزم کار و مهارت قابل ملاحظه ای است. مدیریت بازاریابی وقتی تحقق می یابد که حداقل یک طرف مبادله بالقوه در اندیشه وسیله ای برای کسب عکس العمل مطلوب از ناحیه طرف های دیگر باشد. ایده برتر پاسارگاد، در این جا از تعریف ( مدیریت ) بازاریابی که به تأیید انجمن بازاریابی آمریکایی AMA   رسیده است، استفاده می کند.

  • ( مدیریت ) بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه ریزی و اجرای پندار، قیمت گذاری،  تبلیغات پیشبردی و توزیع ایده ها، کالا ها و خدمات، به قصد انجام مبادلاتی که به تأمین اهداف انفرادی و سازمانی منجر گردد.

تعریف فوق از مدیریت بازاریابی، موارد زیر را مورد تأکید قرار می دهد:
تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی، اجرا و کنترل
پوشش کالا ها و خدمات و ایده ها
تأکید بر قصد مبادله 
هدف، تأمین رضامندی برای طرفین باشد. 

 

مدیریت بازاریابی

 

مدیریت بازاریابی در هر بازاری قابل اجرا است.
کار بازاریابی در بازار مشتری، رسماً توسط مدیران فروش، فروشندگان و مدیران تبلیغات پیشبردی، محققین بازاریابی، مدیران خدمات مشتریان و معاونت بازاریابی انجام می شود. هریک از این مشاغل وظایف و مسئولیت های تعیین شده مخصوص خود را دارند. بسیاری از این مشاغل با مدیریت منابع بازاریابی خاصی همچون؛ تبلیغات، فروشندگان یا تحقیقات بازاریابی سر و کار دارند. برعکس، مدیران محصول، مدیران بازار و معاونت بازاریابی، ارائه کنندگان برنامه هستند.
وظیفه آنان تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی است که به سطح و ترکیب معاملاتی مورد نیاز با بازار های هدف می انجامد. 
استنباط کلی درباره مدیریت بازاریابی، وظیفه آن را در اصل، برانگیختن تقاضا برای محصولات شرکت می داند.
اما با توجه به تنوعی که در وظایف محوله به مدیران بازاریابی وجود دارد، نگرش و نظری بسیار محدود از این وظیفه است. در واقع مدیریت بازاریابی وظیفه تأثیر گذاشتن بر سطح، زمانبندی و ترکیب تقاضا را به شیوه ای بر عهده دارد که دستیابی به اهداف سازمان به سهولت میسر گردد.