محیط اقتصادی

 

بازار نیازمند هر دو عامل قدرت خرید و جمعیت است. در هر اقتصادی قدرت خرید فعلی به این عوامل بستگی دارد: درآمد جاری، سطح قیمت ها، پس انداز ها، بدهی ها و سطح و نوع سیاست های اعتباری. بازاریابان باید به روند های اصلی کسب درآمد و الگو های مصرف و هزینه مصرف کنندگان توجه خاص داشته باشند. 
توزیع درآمد. کشور ها از نظر سطح و توزیع درآمد با هم تفاوت بسیار دارند. یک عامل تعیین کننده اصلی در این جا ساختار صنعتی کشور است. در این زمینه می توان به چهار گونه ساختار صنعتی اشاره کرد:
1.     اقتصاد معیشتی. در یک اقتصاد معیشتی، اکثریت مردم به کشاورزی اشتغال دارند. آن ها مصرف کننده قسمت اعظم تولیدات خود هستند و مازاد آن را به صورت پایاپای با کالا ها و خدمات ساده مبادله می کنند. این جوامع نوید بخش فرصت های خوبی برای بازاریابان نیستند. 
2.    اقتصاد صادر کننده مواد اولیه خام. این اقتصاد از نظر یک یا دو ماده طبیعی بسیار غنی اما از جنبه های دیگر ضعیف است. بخش اعظم اقتصاد از محل صدور همین مواد خام عاید می شود. مثلاً، زئیر صادر کننده مس و عربستان صادر کننده نفت است. این کشور ها برای تجهیزات استخراج، ابزار آلات و مواد مصرفی، ماشین آلات و وسایل حمل و نقل بازار بسیار خوبی هستند. این کشور ها بسته به تعداد اتباع خارجی و حکمرانان ثروتمند محلی و مالکین، برای کالا های خارجی و لوکس هم بازار خوبی به شمار می روند.
3.    اقتصاد در حال صنعتی شدن. در یک اقتصاد رو به صنعتی شدن، رشد تولید حدود 10 تا 20 درصد تولید ناخالص ملی خواهد. هندوستان، مصر، فیلیپین از جمله کشور های رو به صنعتی شدن هستند. در پی افزایش تولید، کشور به دنبال واردات مواد اولیه، فولاد و ماشین آلات سنگین است و از حجم منسوجات، محصولات کاغذی و غذای آماده وارداتی خود می کاهد. صنعتی شدن باعث به وجود آمدن طبقه ثروتمند جدید و یک طبقه متوسط رو به رشد می شود که هر دوی این ها متقاضی انواع کالا های جدید هستند که بعضاً باید فقط باید از خارج وارد شوند.
4.    اقتصاد صنعتی. اقتصاد صنعتی صادر کننده کالا های صنعتی و وجوه سرمایه گذاری است. این اقتصاد ها کالا های تولیدی را از همدیگر می خرند و همچنین این کالا ها را به دیگر اقتصاد ها صادر می کنند و به جای آن مواد اولیه یا کالا های نیمه ساخته مورد نیاز خود را وارد می کنند. فعالیت های نسبتاً وسیع و متنوع تولیدی در کشور های صنعتی و همچنین وجود یک طبقه متوسط نسبتاً بزرگ جاذبه این کشور ها را برای فروش انواع کالا ها دو چندان می کند.
توزیع درآمد به ساختار صنعتی یک کشور بستگی دارد اما تحت تأثیر نظام سیاسی کشور هم قرار می گیرد. بازاریابان معمولاً پنج الگوی توزیع درآمد در کشور ها مشاهده کرده اند. 
1.     درآمد های بسیار کم
2.    اکثریت با درآمد های بسیار پایین 
3.    درآمد های بسیار پایین، درآمد های بسیار بالا
4.    درآمد های پایین، متوسط و بالا 
5.    اکثریت با درآمد متوسط