محدودیت های تبلیغات

محدویت های تبلیغات در تمامی جوامع و کسب و کارها وجود دارد. این محدودیت تبلیغات بنابه ساختارها و قوانین کشورها و کسب و کارها متفاوت است.

یادگیری بدون آگاهی، تبدیل نام های تجاری به نمادها، وادار کردن مردم به دیدن نام های تجاری به شیوه های مختلف، نفوذ همرایی و استفاده از نام های تجاری برای ابراز همانندی. 

 

 

بنابراین، چرا قدرت تبلیغات به همین ها محدود می شود؟ این مبحث اختصاص به کشف عوامل چندی دارد که جداً قدرت تبلیغات را از جنبه ی تأثیر گذاری بر ما محدود می کند و غالباً تبلیغات را با ناکامی مواجه می سازند. این مبحث نشان خواهد داد که برای تبلیغ کنندگان، وادار ساختن این ساز و کارها به عمل، تا چه اندازه مشکل است و چگونه استفاده نا محدود از آن ها در شکل دستکاری های گسترده، اساساً امکان ناپذیر است.

درست همان گونه که نظام های سیاسی مردم سالار برای محدود ساختن قدرت دولت منتخب، از عوامل مهار کننده و تعدیل کننده مختلفی سود می جویند تا مانع تحکم آن بر مردم شوند، در دنیای رقابت آمیزی که تبلیغات عمل می کنند نیز با «عوامل مهار کننده و تعدیل کننده ای» وجود دارند.

به علاوه، ما مصرف کنندگان نیز با قدم هایمان رأی می دهیم که این، در بین محدودیت ها، قدرتمند ترین آن هاست. آن گاه که یک نام تجاری یا محصول به وعده خود عمل نکند و انتظاراتی را که توسط تبلیغات ایجاد کرده است برآورده نسازد، خیلی راحت، ما آن را مجدداً نخواهیم خرید. بنابراین، همان طور که خواهیم دید، قدرت تبلیغات به همان میزان که از طریق محدودیت های مطلق محدود می شود، با محدودیت های عملی نیز مهار می گردد.
 

تبلیغات رقبا

پول: محدودیت های بودجه تبلیغات

« ایجاد » نیازها برای تبلیغات 

 چگونه تبلیغات به بازار های انبوه شتاب می بخشند

تبلیغ برای نام تجاری یا تبلیغ برای محصول؟

مقاومت در برابر تغییر تبلیغات

ثبات شناختی تبلیغ

تبلیغ، تأثیر ضعیف تر است

موقعیت گذاری برای ثبات شناختی تبلیغ

یکسان نبودن تبلیغات

گرایش/ ترغیب در برابر تقویت تبلیغ