فرصت تبلیغ


« مدیران ارشد اجرایی باید به جای انتظار کشیدن برای کسب و کار به شرایط عادی، از فرصتی که شرکت های رقیب ( آن هایی که تبلیغ خود را متوقف کرده اند ) برایشان فراهم آورده اند نهایت استفاده را به عمل آورند. شرکتی که شجاعت کافی را برای ماندن وجنگیدن دارد هنگامی که سعی دارند خود را از خطر مصون نگه دارند، می تواند موجب تغییری در موقعیت بازار شود. »

 


اکنون دلایل آن را خواهیم دید. قضیه پیش گفته نشان داد که حتی در شرایطی که به نظر نمی رسد که فروش و سهم بازار رقیب در کوتاه مدت تغییر کنند، بازار تا چه حد آسیب پذیر است. برای شرکتی که در بازار رقیب، کوچک تری محسوب می شود، اکنون زمان برپاخیزی است. درست نظیر خلبانی که به هنگام برخاستن هواپیما حفره ای در میان پوشش ابرها می یابد و از درون آن به صعود خود ادامه می دهد، تبلبغ کنندگان کوچک تر می توانند از این وضعیت ها بهره گیرند تا نام تجاری مربوط به خود را به سطح بالاتری از سهم بازار ارتقاء دهند. در چنین زمان هایی، شلوغی تبلیغات کمتر است و تبلیغ کنندگان کوچک تر می توانند حتی با بودجه تبلیغاتی اندک، زمانی که تبلیغ کنندگان بزرگ خاموش اند، صدای خود را به گوش ها برسانند.