غوطه وری و نقطه دید تبلیغات

 

غوطه وری و نقطه دید تبلیغات​ که در ذهن مصرف کننده همانند سازی های هشیارانه ای با شخصیت های آن انجام می دهد.
بسیاری از آگهی ها سرگرم کننده هستند. این مدل آگهی ها لزوماً چیزی را خطاب به ما، به عنوان بیننده ای که در آن سو حضور دارد عرضه نمی کند، ولی در عین حال این را هم از ما نمی خواهد که همانند سازی هشیارانه با شخصیت های آن انجام دهیم. « نقطه مزیت » یا نقطه دید ما نه در وجود خودمان به عنوان یک بیننده و نه در وجود شخصیت ها نهفته است، بلکه در جایی بین این دو قرار دارد. با این همه، از این نقطه بنیادین، ما قادر هستیم که خود را در شخصیت ها غوطه ور سازیم و ادعاهایی را که درباره تبلیغ می شود، درک کنیم.

 

ثبت ادعا در ذهن ما لزوماً به معنای آن نیست که آن را باور خواهیم داشت. ولی در نوعی آگاهی به وجود می آید و به یاد می آوریم که ادعایی وجود دارد مبنی بر اینکه بیت تبلیغ های مشابه، با برند های متفاوت، تفاوت هایی هست و کدامیک بهترین می باشد. این یک پیشنهاد است و اگر بپذیرد « پر کاهی » است که هرگاه همه چیز یکسان باشد ممکن است در نقطه ای توازن را به نفع انتخاب یک نام تجاری برهم می زند. حتی اگر ما را تنها بر انگیزاند تا ببینیم که این ادعا صحیح است یا خیر.
در برخی از طبقات محصول، برای تبلیغ کننده بسیار مشکل است که مدعی تفاوت های خاص بین انواع نام های تجاری شود. لذا پرتو کانونی توجه بر ادعاهایی نظیر آنچه گفته شد نیست بلکه بر تجربه کردن نام تجاری و صفت یا صفاتی از آن توسط یک شخصیت است.