عناصر کلیدی تبلیغات

انواع مختلفی از تبلیغ وجود دارد ولی عناصر کلیدی تبلیغات در آنها بسیار شبیه یه یکدیگرند: صدا، گفتار، موسیقی و تصویر. اصطلاح « اجرای تبلیغ » معطوف به شیوه ای است که این عناصر کلیدی تبلیغات را گرد هم می آورد تا یک تبلیغ معین را بیارایند.

 

یک نام تجاری، نظیر کوکاکولا غالباً در یک هفته واحد چندین تبلیغ مختلف را پخش می کند. پیام ممکن است یکسان باشد، ولی این تبلیغ ها به شیوه های مختلفی اجرا شده اند. شیوه ای که از طریق آن، عناصر اجرایی یک تبلیغ با یکدیگر در هم می آمیزند می تواند تعیین کند که کدام یک از فراگرد های ذهنی مصرف کننده درگیر می شود و کدام درگیر نمی شود. به طور خلاصه، این شیوه ها می توانند نحوه انتخاب فرد برای پردازش ذهنی یک تبلیغ را تغییر دهند.

 

شیوه ای که یک مصرف کننده به طور طبیعی یک تبلیغ را در ذهن خود پردازش می کند غالباً تحت تأثیر علایق شخصی او قرار دارد، ولی از عناصر اجرایی تبلیغ نیز شدیداً تأثیر می پذیرد. وظیفه گروه خلاقیت ایده برتر پاسارگاد، طراحی و ساخت تبلیغات است. مسئولیت ما ساختن تبلیغی است که نه تنها جالب و توجه برانگیز باشد بلکه بر انتخاب نام تجاری مورد نظر  نیز تأثیر بگذارد.

 

 


دانش مورد نیاز برای تعیین عوامل توفیق یک تبلیغ از حیث خلاقیت هنوز رشد و شکوفایی نیافته است. محققان و روان شناسان به زور وارد حوزه گروه خلاقیت شده و خطرات آن را به جان خریده اند. با این حال، اصول پردازش روان شناختی، به شکلی تدریجی و فزاینده پرتو خود را بر درک بیشتر ما از نحوه عمل کردن یا نکردن عناصر اجرایی یک تبلیغ، بسته به مورد آن، می گسترانند.


موسیقی تبلیغات

خبر یا سرگرمی تبلیغ

آگهی های سرگرم کننده

داستان / نمایش تبلیغ

چه کسی با چه کسی سخن می گوید؟

تبلیغات به سبک سخنرانی

تبلیغ با چه کسی سخن می گوید؟

برگشت دادن به افکار شخصیت روی صفحه تلویزیون درمورد تبلیغ

شخصیت ها در تبلیغات

فردی که نقش شخصیت را در تبلیغات ایفا می کند