شیطنت های عملی: کلمات و تصاویر نهفته شده در تبلیغات

 

در مورد تصاویر و کلماتی معلوم شده است در برخی از تبلیغات جاسازی شده اند چه می توان گفت؟ آیا آن ها ثابت نمیکنند که از تبلیغ زیرآستانه حسی استفاده می شود و این نوع تبلیغ باید کار کند؟

 

 

 

آن ها هیچ چیزی را ثابت نمی کنند. علی رغم هیاهو و خیالات واهی ایجاد شده توسط کتاب هایی نظیر جذبه زیرآستانه حسی تألیف ویلسون برایان کی، ایده برتر پاسارگاد بر این باور است که این ها چیزی جز نوشته های دیواری مستهجن یا شیطنت های عملی توسط طراحان آن تبلیغات نیست. اکثر مثال هایی که برایان کی ذکر می کند، مربوط به تبلیغات چاپی است. برای یک کارگردان هنری بسیار ساده است که چیزی را در یک تبلیغ بگنجاند. برای مثال، کاریکاتوری از رئیسش بی آنکه او مطلع شود که در آن جای گرفته است. ده سال قبل یکی از دوستان کارگردان هنری من شکلی را که در یکی از پوستر های تبلیغاتی کشیده بود نشانم داد، که صدها بار آن را دیده بودم. درست در وسط مناظر شلوغ پوستر، کاریکاتوری از یک مرد وجود داشت که روزگاری رئیس من و او بود. نظیر شخصیت والدو در کتاب های کودکان ، او اساساً نامرئی بود. مگر آنکه نگاه می کردید و متوجه آن می شدید.
در هرحال این قبیل چیزها به نظریه پردازان توطئه گرا دستاویزی می دهد تا این گونه کلمات یا تصاویر را به عنوان دلایلی بر اعمال تبلیغ زیرآستانه حسی و در نتیجه تأثیرگذاری آن بی انکه ما مطلع شویم، قلمداد کنند.