شرایط قسمت بندی کارآمد

 

 

همان طور که دیدیم برای قسمت بندی یک بازار راه های بسیاری وجود دارد. اما همه این راه ها کارآمد نیستند. مثلاً خریداران نمک طعام را می توان بر مبنای بلوند یا سبزه بودن به دو گروه مشتری تقسیم بندی کرد. اما رنگ ها هیچ ارتباطی به خرید نمک ندارد. به علاوه، اگر تمام خریداران نمک هر ماهه مقدار یکسانی نمک بخرند و تصور آن ها هم چنین باشد که نمک ها مثل هم هستند و قیمت مشابهی هم برای آن پرداخت کنند، در این صورت از نقطه نظر بازاریابی چنین بازاری قابل قسمت بندی جندانی نیست.

 

 

قسمت های بازار برای مفید بودن باید واجد شرایط زیر باشند:
•     قابلیت اندازه گیری: اندازه، قدرت خرید و مشخصات قسمت های بازار را بتوان معلوم ساخت.
•     قابل توجه بودن: قسمت های بازار برای خدمت کردن به آن از اندازه و سودآوری کافی برخوردار باشند. یک قسمت بازار باید از بزرگترین گروه متجانس ممکن تشکیل شده باشد که ارزش آن را داشته باشد با یک برنامه مناسب بازاریابی به دنبال آن رفت. مثلاً برای یک تولید کننده اتومبیل مقرون به صرفه نیست برای افرادی که قدشان کمتر از چهار فوت است اتومبیل تولید کند.
•    قابلیت دسترسی: باید بتوان به قسمت های بازار به صورت کارآمد دست یافت و به آن ها خدمت کرد.
•    قابلیت تمایز: قسمت های ذهنی قابل تمیز از هم باشند و نسبت به ترکیب عناصر و برنامه های بازاریابی مختلف هر کدام عکس العمل متفاوتی از خود بروز  دهند. در صورتی که زنان مجرد و متأهل نسبت به فروش یک عطر عکس العمل مشابهی نشان دهند، دیگر نمی توان به وجود دو قسمت جداگانه بازار باور داشت.
•     قابلیت اجرا: برای جذب و خدمت به قسمت های مختلف بازار بتوان برنامه های کارآمدی تنظیم کرد.