سودآوری

 

هدف غایی مفهوم بازاریابی، کمک به سازمان ها در جهت نیل به هدف است. هدف، در مورد شرکت های خصوصی، سودآوری است.اما هدف اصلی شرکت های غیرانتفاعی و مؤسسات عام المنفعه، بقا و جمع آوری وجوه لازم برای انجام وظایف محوله است. در مورد مؤسسات غیرانتفاعی، راه حل تحصیل سود به آن صورت نیست؛ بلکه هدف، تحصیل سود به عنوان محصول فرعی برای انجام بهتر وظایف محوله است. یک شرکت با تأمین رضامندی هرچه بیشتر مشتریان در مقایسه با رقبا سود تحصیل می کنند.

سودآوری

 

زمانی شرکت ها مفهوم بازاریابی را با دل و جان درک می کنند که که مجبور به تغییر و تحولات زیر شوند:
•    افت فروش: هنگامی که فروش شرکت ها رو به کاهش می گذارد آن ها از این امر وحشت کرده به دنبال راه حل می گردند. 
•    رشد کند: رشد بطئی فروش باعث می شود بعضی از شرکت ها به دنبال بازار های جدیدی باشند. بسیاری از این شرکت ها وقوف کامل دارند که برای دستیابی و انتخاب فرصت های جدید، به دانش بازاریابی نیازمندند.
•    تغییر الگو های خرید: بسیاری از شرکت ها در بازارهایی فعالیت دارند که مشخصه آن ها تغییر سریع خواسته های مصرف کننده است. این شرکت برای تداوم تولید و ارائه فایده به خریداران، باید در جهت ارتقاء دانش بازاریابی خود بکوشند.
•    افزایش رقابت: شرکت هایی که کاملاً از خود راضی هستند ممکن است به ناگاه از سوی شرکت های قوی دیگر مورد تهاجم قرار گیرند و مجبور شوند که با این چالش مقابله کنند. 
•    افزایش هزینه های بازاریابی: ممکن است شرکت ها دریابند که هزینه های تبلیغات، تبلیغات پیشبرد فروش، تحقیقات بازاریابی و خدمات پس از فروش که به مشتریان ارائه می شود، بیش از حد در حال افزایش است. در این جا مدیریت تصمیم می گیرد برای بهبود بازاریابی خود دست به یک ارزیابی بازاریابی بزند.
وقتی شرکت، به یک شرکت با جهت یابی بازاریابی تبدیل می شود، در حین عمل با سه مانع رو برو خواهند شد. این سه مانع عبارت اند از: مقاومت سازمانی، آموزش کند و سرعت فراموشی.