دو فراگرد ذهنی در تصمیم گیری تبلیغات


در تصمیم گیری بین گزینه ها، دو فراگرد ذهنی اساساً متفاوت وجود دارد. در بخش دیگری از سایت ایده برتر پاسارگاد به یکی از مشخص ترین آن ها، یعنی ارزش سنجی گزینه ها اشاره شده است. ولی فراگرد دیگری وجود دارد که تبلیغ کنندگان و مصرف کنندگان کمتر از آن آگاهند. ارزش سنجی گزینه ها یک چیز است و اینکه چه گزینه هایی وزن و ارزش می گیرند چیز دیگری!

 

کدام گزینه ها وزن میگیرند؟ چه چیزهایی تعیین می کند که کدام گزینه ها مورد توجه قرار گیرند؟


درباره یکی از تصمیم های مصرف کننده که احتمالاٌ هر روزه اتخاذ می کنید، فکر کنید. برای مثال ناهار چی بخورم؟ انواع غذاها به ذهنتان خطور میکند. این «دستور کاری ذهنی» است که برای شما گزینه بندی می کند و بعدی که ترتیب قرار گرفتن گزینه ها که کدامیک برای شما اولویت اول را دارد. یکی تولید گزینه ها و دیگری ارزشیابی هریک از آن ها.

 

 

برای تأثیرگذاری بر نتیجه تصمیم های مربوط به خرید، تبلیغ کنندگان می توانند مساعی خود را صرف تأثیرگذاری بر موارد زیر کنند:

 

  • ترتیب برانگیخته شدن گزینه ها
  • ارزشیابی یک گزینه معین
  • هر دو

هرگاه که درباره تأثیرات تبلیغ می اندیشیم، تقریبا بدون تردید، به چگونگی تأثیرات تبلیغ بر ارزشیابی یک نام تجاری فکر می کنیم. با این حال، بسیاری از تأثیرات تبلیغ متوجه ارزشیابی ما از یک نام تجاری نیست، بلکه بستگی به ترتیبی دارد که گزینه های نام تجاری مختلف، برانگیخته و فراخوانده می شوند. مشاوران ایده برتر پاسارگاد با استفاده از فاکتورهای مهم در ارزیابی می توانند شما را در راه دستیابی به بالاترین سطح تبلیغات یاری نمایند.