خرید سوپر مارکتی تبلیغات


ممکن است چنین تصور شود که در سوپر مارکت، از آنجا که نام های تجاری جملگی در معرض تماشا گذارده می شوند، همه آن ها برای جلب توجه و مدنظر قرار گرفتن بخت مساوی دارند. اگر چنین بود، پس دستور کار ذهنی ما به خرید های سوپر مارکت مرتبط نمی شد. در حال، چنین نیست. 
برای توجه به یک نام تجاری یا بسته جایگزین، به نحوی که جداگانه مدنظر قرار گیرد، لازم است که در آن انبوهی از آنچه به معرض تماشا گذارده شده، برجسته شود به نحوی به چشم آید، برای آن که این نام در اولویت اول قرار گیرد، باید در توجه آگاهانه ما جای مهمی بیاید.
در وضعیت های کم درگیرانه، بسیاری از مردم مایلند کاری را که در دفعه قبل انجام داده اند، تکرار کنند مگر این که چیزی این عادت را برهم زند. از این رو، یک نام تجاری یا یک بسته باید در انبوهی از آن چه در معرض تماشا گذاشته شده است برجسته شود؛ درست همانگونه که یک تبلیغ در بین انبوهی از تبلیغات باید به چشم آید، و این دو، یعنی بسته یا محصول و تبلیغ می توانند باهم عمل کنند.

صرف وجود چیزی در محیط، لزوماً به معنای آن نیست که جلب توجه کند یا مد نظر قرار گیرد. هرچه محیط مغشوش تر باشد – گزینه های بیشتری در یک طبقه از محصول وجود داشته باشد – مشکل تبلیغ کنندگان نیز بیشتر می شود. در اینجا علائم تبلیغ کنندگتن در نقطه فروش،می تواند کمک به سزایی کنند، به ویژه هنگامی که با تبلیغاتی که قبلاً مشاهده کرده ایم، ارتباط پیدا کند. به این ترتیب آن ها احتمال « برقراری ارتباط » و هدایت توجه را به سمت نام تجاری مورد نظر افزایش می دهند.

در سوپر مارکت ها معمولاً خود نام های تجاری، و نه علائم مربوط به آن ها، در معرض نمایش گذاشته می شوند. ما به طور بالقوه توانایی آن را داریم که هر نام تجاری نمایش داده شده را با حضور فیزیکی آن مجدداً به خاطر آوریم. 

بنابراینف آیا دستور کار ذهنی ما در مورد نام های تجاری هنوز معتبر است؟ بلی، گرچه اکنون در بین دیگر تأثیرات، تنها یکی از آن هاست. به طور معین، دستور کار ذهنی، از طریق تعیین این که به کدام نام های تجاری نمایش داده شده توجه کنیم، ما را هدایت می کند. 

 

سوپر مارکت