خرید سوپر مارکتی تبلیغات


خرید سوپر مارکتی تبلیغات چه تاثیری بروی برندینگ و تبلیغات خواهد داشت. ممکن است چنین تصور شود که در سوپر مارکت، از آنجا که نام های تجاری جملگی در معرض تماشا گذارده می شوند، همه آن ها برای جلب توجه و مدنظر قرار گرفتن بخت مساوی دارند. اگر چنین بود، پس دستور کار ذهنی ما به خرید های سوپر مارکت مرتبط نمی شد. در حال، چنین نیست. 


برای توجه به یک نام تجاری یا بسته جایگزین، به نحوی که جداگانه مدنظر قرار گیرد، لازم است که در آن انبوهی از آنچه به معرض تماشا گذارده شده، برجسته شود به نحوی به چشم آید، برای آن که این نام در اولویت اول قرار گیرد، باید در توجه آگاهانه ما جای مهمی بیاید.


در وضعیت های کم درگیرانه، بسیاری از مردم مایلند کاری را که در دفعه قبل انجام داده اند، تکرار کنند مگر این که چیزی این عادت را برهم زند. از این رو، یک نام تجاری یا یک بسته باید در انبوهی از آن چه در معرض تماشا گذاشته شده است برجسته شود؛ درست همانگونه که یک تبلیغ در بین انبوهی از تبلیغات باید به چشم آید، و این دو، یعنی بسته یا محصول و تبلیغ می توانند باهم عمل کنند.