خدمات مشاوره مدیریت

خدمات ﻣﺸﺎوره ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﻣﺸﺎوره ای است ﺑﻪ مراکز تولیدی، واحد های خدماتی، شرکت ها و سازمان های (خصوصی و دولتی) ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻓﺮاد ﻣﺠـــــﺮب و آﻣـﻮزش دﯾـﺪه و در قالب ﻗﺮارداد (فی ﻣﺎﺑﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ) اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. بر این اساس ﻣﺸﺎوران شرکت ایده برتر پاسارگاد در راه ﺷـﻨﺎﺧﺖ و تحلیل مسائل سازمانی، شما را یاری رسانده و نیز با ارائه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و راهکارهای کاربردی در جهت ﺣﻞ مسائل و بهبود روند کسب و کار شما تا حصول نتیجه مطلوب به ارائه خدمت می پردازند.

 

ﻧﻘﺶ ﻫﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ شرکت ایده برتر پاسارگاد

ﻣﺸﺎوران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در شرکت ایده برتر پاسارگاد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﻪ ﺳـﻪ دﺳـﺘﻪ تقسیم می شوند:

 1. مدل ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺨﺼﺺ
 2. ﻣﺪل پزشک – ﺑﯿﻤﺎر
 3. مدل ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﯾﻨﺪی

ﻣﺪل ﺧﺮﯾﺪار ﺗﺨﺼﺺ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐـﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ دﯾـﺪﮔﺎه ﺗﺨﺼـﺼﯽ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸﺎور در ﻣﻮرد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد هستند. در اﯾﻦ روش از ﻣﺸﺎور اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت زﯾﺎدی ﺑﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﻮد را ﺗﺸﺨﯿﺺداده و از مشاوران ایده برتر پاسارگاد انتظار دارد راه ﺣـﻞ ﻣـﺴﺌﻠﻪ مطرح شده را ارائه کند.

 

%d9%85%d8%b4%d8%a7%d9%88%d8%b1

 


در ﻣﺪل پزشک – ﺑﯿﻤﺎر، ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺪرت ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺸﺎور مدیریت در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺳـﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﻣﺸﺎور خبره شرکت ایده برتر پاسارگاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اطلاعات دریافتی، تحلیل مسائل، تجربیات و نیز تحصیلات آکادمیک ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣـﺎ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺎزﻣﺎنی ﮐﻤﮏ می کند.
در ﻣﺪل ﻣﺸﺎوره ﻓﺮاﯾﻨـﺪی، ﻣـﺸﺎوران شرکت ایده برتر پاسارگاد ﻧﻘـﺶ ﺗـﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨـﺪه را ﺑـﺎزی ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ. ﺑﺮ این اﺳـﺎس، ﻣـﺸﺎوران ما ﻣﺘﺪوﻟﻮژی ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ را ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮده و ﻧﯿﺰ راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ را ﺑﺮای رﻓﻊ ﻣﺴﺌﻠﻪ اراﺋﻪ ﻣـﯽ نماید.

 

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﺸﺎوران بازاریابی و فروش شرکت ایده برتر پاسارگاد عبارتند از:

 • ﺗﻬﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت لازم ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ در خصوص تمامی اتفاقات درون و برون سازمانی
 • عارضه یابی سازمانی
 • ﺗﺸﺨﯿﺺ فرآیندهای نیازمند تغییر ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﺪد شوند
 • مشاوره مدیریت منابع انسانی
 • ارایه راهکارهای اثربخش برای بهبود فرایند ها و اثرات بازاریابی، فروش و تبلیغات
 • تدوین برنامه بازاریابی و فروش
 • مدیریت ارتباط با مشتری و ارائه شاخص های اندازه گیری رضایت مشتری
 • مشاوره راه اندازی باشگاه مشتریان
 • آموزش و پیمایش

 

خدمات قابل ارائه توسط مشاوران بازاریابی و فروش ایده برتر پاسارگاد

تدوین برنامه بازاریابی و فروش

تدوین برنامه استراتژیک منابع انسانی

راه اندازی باشگاه مشتریان

 

 

مشاوره مدیریت, تدوین برنامه بازاریابی و فروش, تدوین مارکتینگ پلن, تدوین marketing plan, عارضه یابی سازمانی, راه اندازی باشگاه مشتریان, باشگاه مشتریان, برنامه ریزی منابع سازمانی, برنامه ریزی استراتژیک, بهبود فرایندها, مدیریت منابع انسانی, بازاریابی و فروش