خبر یا سرگرمی تبلیغ


خبر یا سرگرمی تبلیغ که ما به عنوان یک مشتری، تمایل داریم که تبلیغات را به شکلی متفاوت پردازش کنیم.

یکی از راه های تجسم کردن این امر آن است که از خود بپرسیم « من در حال اطلاع گرفتن هستم یا سرگرم شدن؟ » ما می توانیم آگهی را به عنوان « خبر » یا « سرگرمی » پردازش کنیم.
برخی از گروه های خلاقیت تبلیغ سعی زیادی در ساختن آگهی های خبری دارند. برخی دیگر به جنبه سرگرمی توجه می کنند، با این احتمال که آگهی های مستقیماً خبری، نسبتاً خسته کننده می شوند.

 


این خبرها یا اطلاعات ممکن است شامل موارد زیر باشد:
    یک فرمول تازه ( جدید و اصلاح شده )
    یک فایده جدید درباره نام تجاری ( دوام بیشتر، بدون قند )
    یک شکل تازه ( با فرمول ضد شوره سر )
    یک قیمت مقایسه ای ( اکنون نصف قیمت نام تجاری پیشتاز )


نحوه پردازش ذهنی تبلیغ « خبری » توسط ما اهمیت دارد. تمرکز پردازش بر آن است که خبر چه چیزی می گوید که ما از آن بی اطلاعیم یا تا چه اندازه خبر جالب است.
در مورد برنامه های خبری لزوماً نباید از آنچه انتقال می یابد لذت ببریم. ما به خبر ها و مسائل روز از جهت کسب اطلاعات و نه صرفاً سرگرم کننده، تماشا می کنیم. در مورد تبلیغات « خبری » الزامی وجود ندارد که ما تجربه مشاهده تبلیغ را دوست بداریمف مگر آنکه خبر ها و اطلاعات با ارزشی را به ما منتقل کند.

موسیقی و شعر های آهنگین، تبلیغ را به یاد ماندنی تر می کند و پردازش ذهنی را به شیوه ای دیگر، متفاوت از کلمات گفتاری میسر می سازند. هم چنین تمرکز پردازش ما در آگهی های « خبری » و « سرگرم کننده » متفاوت است. اگر آگهی ها « خبر » ارسال کنند، لزوماً نباید دوست داشتنی باشند. آنگاه که خبری در کار نیست و دیگر چیز ها یکسان است، غالباً از آگهی های سرگرم کننده استفاده می شود. تبلیغ یک نام تجاری یکی از صفات شخصیتی آن است. بنابراین اگر ما تبلیغ را دوست داشته باشیم، بخت زیاد تری وجود دارد که نام تجاری را نیز دوست داشته باشیم. این بمنزله یک « پر کاه » است. در تبلیغات سرگرم کننده، گرایش به آن داریم که تمامی اطلاعات اتفاقی یا پیام هایی را که تصادفاً منتقل می شوند ثبت کنیم، در حالی که تمرکز ما بر سرگرم شدن است.