توصیه به سازمانها جهت استقرار بهینه سیستم مدیریت کیفیت

 1. توجه به فلسفه استقرار سیستم مدیریت کیفیت در سازمان
 2. اعتقاد، ایمان و حمایت مدیران ارشد سازمان
 3. مشارکت همه کارکنان در فرآیند استقرار سیستم
 4. آموزش الزامات اجرای سیستم و نحوه استقرار آن در سازمان
 5. استفاده از تجارب سازمانهای مشابه که مدل فوق را در سازمان خود مستقر نموده اند
 6. بررسی و دقت لازم در انتخاب مشاور و مؤسسه گواهی دهنده
 7. ایجاد انگیزه در کارکنان از طریق نشان دادن مزایای استقرار سیستم کیفیت
 8. شناسایی و تفکیک فرآیندهای اصلی سازمان و تعاملات بین آنها و تدوین شاخصهای کلیدی عملکرد آنها
 9. سازماندهی مناسب جهت استقرار سیستم از قبیل ایجاد دفتر کیفیت و انتخاب نماینده مدیریت توانمند
 10. تشکیل تیمهای فعال برای ایجاد بستر لازم استقرار سیستم
 11. نظام کیفیت در دل فرآیندها باشد و الزامات سیستم کیفیت حتی الامکان از طریق اصلاح و بهبود فعالیتهای جاری تأمین گردد.
 12. شناسایی و تفکیک بین محصول و فرآیند
 13. توجه به ایجاد مکانیزم های مناسب جهت پایش فرآیندها در بدو استقرار سیستم کیفیت
 14. توجه به فعالیتهای پشتیبان فعالیتهای اصلی در استقرار سیستم کیفیت
 15. توجه به حجم مدارک برون سازمانی و سازماندهی مناسب جهت بهنگام سازی آنها