تعیین ارزش برند (ارزش‌گذاری برند)

ارزش ویژه برند و تعیین ارزش برند مهمترین گامی است که مدیریان بازاریابی جهت مشخص کردن هویت برند بدان می پردازند. یک نگرش رو به گسترش در جهان مدیریت بازاریابی به وجود آمده است:

ایجاد دارائیهای غیر ملموس جهت ایجاد وفاداری و ارتباط بیش از پیش با مشتریان. کیفیت، تجربیات شخصی، فرهنگ سازمانی، دانش و ارزش وی‍ژه برند از این قبیل دارائی ها هستند. همچون دیگر دارائی های غیر ملموس، ارزش ویژه برند نیز می تواند به ابزاری قدرتمند در بازار رقابتی تبدیل گردد.


ارزش ویژه برند در سه دیدگاه مشتری گرا، مالی و ترکیبی قابل تجزیه و تحلیل می باشد.

1- بعد مشتری گرا: 
ارزش ویژه برند مشتری گرا متشکل از دو مفهوم چند بعدی قدرت برند و ارزش برند است. قدرت برند بر پایه مشاهدات، ادراکات و رفتارهای مشتریان که اجازه می دهند برند برای ایشان دوست داشتنی گردد و مزیتهای رقابتی ممتازی را شکل دهد تعریف می گردد. در این روش ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان سنجیده می شود.

2- بعد مالی:
از بعد مالی ارزش ویژه برند را می توان به عنوان مابه التفاوت عواید مالی یک محصول که یک بار با برند و یک بار بدون هیچ برندی عرضه می گردد تعریف نمود. مطمئنا محصولی که با یک برند خاص عرضه می گردد با افزایش یا کاهش ارزش برای مشتری و  نتایج مالی برای سازمان توامان خواهد بود، این همان چیزی است که تحت عنوان بعد مالی ارزش ویژه برند تعریف می گردد.

3- بعد ترکیبی:
در بعد مرکب به ارزش ویژه برند به گونه ای نگاه می شود که هر دو بعد پیشین (مشتری گرا و مالی) را شامل گردد. اثر ارزش ویژه برند بر سازمان دو بعدی است و تنها در زمینه ارتباط با مشتری یا مالی تاثیر خود را نشان نمی دهد. ارتباط همگرا و مثبتی همواره میان ارزش ویژه برند در دو بعد مشتری گرا و مالی وجود دارد. عملا دو دیدگاه بازاریابی و مالی در اینجا به هم گره می خورند.

 

 

 

 

رویكردها و روشهای ارزشگذاری برند تمام مدل های ايجاد شده براي ارزشگذاري برند از يکي از سه رويکرد زير برای ارزشگذاری بهره می برند؛


هزینه: بر اساس اين رويکرد، يک برند براساس هزينه های گذشته که برای خلق آن صرف شده و هزینه يا هزينه دوباره خلق کردن يک برند مشابه با آن، ارزشگذاری می شود.
بازار: گاهی اوقات اين امکان وجود دارد که ارزش يک برند با ارجاع به ارزش های بازار بازی که بازار دارای شواهدی از داد و ستد برندهای مشابه است، مشخص گردد.
درآمد: اين رويکرد بر اين فرض استوار است که جريان نقدی آينده مربوط به برند، ارزش خود را درآمد برای صاحبان آن يا سرمايه گذاران بالقوه نشان می دهد. بنابراين برای رسيدن به ارزش برند، جريان نقدی آينده تخمينی مربوط به برند، به ارزش کنونياش تنزيل داده می شود.

 

ارزش برند, تعیین ارزش برند, برند, برندینگ, مشاوره برندینگ, مشاوره مارکتینگ, برندینگ و تبلیغات, مشاور تبلیغات و برندینگ, برترین شرکت برندینگ, شرکت برندینگ در ایران, شرکت مشاوره برندینگ, شرکت برندینگ و تبلیغات