ترغیب تبلیغات


ترغیب تبلیغات یکی از اصلی ترین عواملی است که باید در تبلیغات بدان توجه داشت. بسیار شنیده ایم نقش تبلیغ تجاری ترغیب است و ظاهرا ما باید به چنین باوری رسیده باشیم. مکرراً این نظر را شنیده ایم که «این (تبلیغ) موجب نمی شود که من بی درنگ بیرون روم و آن (محصول) را بخرم».

این نکته در بحث های گروهی مربوط به تحقیقات بازار که طی آن از شرکت کنندگان خواسته می شود به طور درون نگرانه ای نسبت به یک تبلیغ تجاری عکس العمل نشان دهند، به کرات مشاهده می شود، به ویژه هنگامی که تبلیغ تصویر مدنظر باشد. این امر حاکی از اسطوره ای است که درباره چگونگی تأثیرگذاری یک تبلیغ تصور شده است.

 

 

 

کسی بر این باور نیست که هر تبلیغی مخاطبان را وادار سازد که فوراً به سوی خرید محصول تبلیغ شده بشتابند. هیچ چیز دارای چنین قدرت ترغیب کننده یا قهاری نیست. پس چرا مردم می گویند که «این (تبلیغ) مرا وادار نمی کند که به خرید آن (محصول) بشتابم؟» زیرا، آنان نمی توانند به شیوه های دیگری که یک تبلیغ ممکن است عمل کند، فکر کنند.

تبلیغ آن نیست که «ما را وادار سازد که فوراً برای خرید محصول بشتابیم»، به ویژه در مورد محصولات کم درگیرانه و خاصه در مواردی که تبلیغ تصویر مورد نظر باشد. تبلیغ، امری است که به توازن شاهین ترازو مربوط می شود.

 

 

 

تبلیغات, ترغیب تبلیغات, مشاوره تبلیغات, انواع تبلیغات, شرکت تبلیغاتی, تبلیغات آنلاین, تبلیغات رایگان, تبلیغات آنلاین, مشاور تبلیغات آنلاین, آنلاین مارکتینگ, مارکتینگ, مشاور مارکتینگ, شرکت مشاور مارکتینگ, شرکت مشاور بازاریابی