تدوين استراتژی

 مراحل تدوین استراتژی یك سازمان  را به شرح زیر بیان می‎كنیم.


گام اول: تلاش برای شناخت عناصر، فرآیند، شروط، سطوح، ابعاد و آثار استراتژی.

در این زمینه مطالعه كتب، مقالات و گزارش‌های مربوط به اجرای استراتژی ها در سازمان‌هایی  مشابه از سوی مدیران اصلی سازمان ضروری است. بدون شناخت و اعتقاد مدیران اصلی و رهبران با نفوذ سازمان، امكان موفقیت در هیچ یك از مراحل مدیریت استراتژیك وجود ندارد.

 

گام دوم: ارزیابی وضعیت فعلی از لحاظ عملكرد كلی سازمان و واحدهای تابعه،

شناخت اینكه رهبران اثر‌گذار و تصمیم ‌گیرندگان اصلی سازمان چه كسانی هستند و نیز شناسایی مدیران ارشدی كه وظیفه اجرای تصمیمات را بر عهده دارند از لحاظ ویژگی‌های فردی، تحصیلات، مهارت‌ها، سوابق، توانایی برقراری ارتباط، قدرت رهبری، نوآوری و توان مقابله با چالش‌های فراروی و شناخت آن‌ها از محیط داخلی، خارجی و جهانی. در همین مرحله بررسی مسئولیت‌های اجتماعی سازمان از جنبه‎های اقتصادی، حقوقی، اخلاقی و فداكارانه كه هم وظایف قانونی و ذاتی شركت را مشخص می ‎كند و هم میزان توجه آنها به انتظارات و توقعات مردم جامعه را در بر می ‎گیرد، ضرورت دارد. نكته قابل توجه در این باب نقش ذینفع‌های سازمان در تعیین مسئولیت‌های فوق است، چرا كه در عمل گاه منافع ذینفع‌ها، با هم در تعارض است، لذا وظیفه رهبران و مدیران ارشد است كه قبل از هر كار آثار و عوارض آن بر گروه‌های ذینفع و مهم را مورد توجه قرار دهند.

 

گام سوم: شناسایی میزان كار آمدی و كارآیی سیستم در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدیریتی سازمان و نیز بررسی وضعیت استراتژیك آن در این زمینه: 

1) شناخت ماموریت‌های سازمان؛ (چه می كند؟ چرا؟ می خواهد به كجا برسد).

2) شناخت ارزش‌ های حاكم بر سازمان و آنچه موجبات انسجام داخلی و سازگاری با محیط را فراهم می ‎آورد و آنچه هویت و شخصیت سازمان را تعریف می‎كند .
3) شناخت اهداف فعلی سازمان و میزان توافق این اهداف با ماموریت‌های سازمان و تناسب آن با ارزش‌های حاكم بر سازمان و با شرایط داخلی و خارجی .

4) شناخت استراتژی ‌های موجود (نوشته یا ننوشته) .

5) شناخت سیاست‌ها و چارچوب‌ هایی كه اجرای برنامه را با استراتژی ها، اهداف و ماموریت‌ ها گره می ‎زنند و به شرایط داخلی و خارجی توجه دارند ضروری به نظر می ‎رسد. علی‎القاعده در صورت نیاز پس از بررسی ‌های لازم در مورد عوامل داخلی و خارجی، ماموریت و اهداف سازمان – احتمالاً – دستخوش اصلاحات خواهد شد.

 

گام چهارم: بررسی محیط خارجی سازمان.

در این مرحله شناخت دو سطح از محیط؛ یعنی محیط اجتماعی (محیط دور – عواملی كه غیر مستقیم بر عملكرد سازمان اثرگذار هستند) و محیط وظیفه‎ای و كاری (محیط نزدیك – عواملی كه مستقیما بر عملكرد سازمان تاثیر می ‎گذارند) ضروری است. عوامل محیط اجتماعی كه باید مورد مطالعه قرار بگیرد شامل ابعاد اقتصادی، تكنولوژی، سیاسی – حقوقی و فرهنگی – اجتماعی است كه خرده سیستم‌های هر یك می توانند به عنوان فرصت یا تهدید تلقی شوند.
 

 

 

 

 


تدوین استراتژی, برنامه ریزی استراتژی, تدوین استراتژی swot, نمونه تدوین استراتژی, مراحل تدوین استراتژی, روشهای تدوین استراتژی, تدوین استراتژی شرکت, تدوین استراتژی چیست, نمونه برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها, استراتژی