تحليل وضعيت

ارزیابی تحلیل وضعیتی در استراتژی 


تحلیل وضعیت تمامی سازمان ها می بايست قادر به واکنش مناسب نسبت به تغییرات در محیط کسب و کارشان اتفاق بیافتد را پیش بینی نمايند. اين چنین تغییراتی همواره و بطور مداوم اتفاق می افتد و هر سازمانی که موفق به شناسايی و پاسخگويی مناسب به آن ها نباشد، کسب وکار خود را در معرض خطر قرار خواهد داد و نتیجه آن می تواند حتی حیات يک سازمان را در معرض تهديد جدی قرار دهد. مديران ارشد می بايست با مانیتورينگ مستمر محیط کسب و کار، هرموردی را که می تواند و يا ممکن است بر کسب و کار آن ها تاثیر گذار باشد شناسايی کرده و در اولین فرصت و بر اساس يک رويکرد ساخت یافته به آن ها پاسخ دهند.

 

 بررسی روشهای مختلف تحلیل وضعیتی استراتژی 


روش های متعددی برای تحلیل وضعیت و تحلیل استراتژی يک سازمان وجود دارد که تعداد محدودی از اين روش ها را معرفی شده است.  روش های بیان شده به کشف آرمان مطلوبی می پردازند که به کمک آن می توان به خلق سیاست ها و راهبردهای مناسب اقدام ورزيد. اساسا می توان روش های تحلیل را به سه دسته روش های شناسايی موضوع ، روش های اکتشافی (بررسی روند)، روش های خالقانه تقسیم کرد.

 

 

 

 

 تجزیه و تحلیل محیط داخلی در استراتژی


ارزيابی محیط خارجی سازمان شناسايی فرصت ها و تهديدات محیطی را برای سازمان ممکن می سازد. لیکن برنامه ريزی برای بهره گیری از اين فرصت ها و پرهیز از تهديدات تنها بر پايه شناخت نقاط قوت و ضعف داخلی امکان پذير است. شناخت محیط داخلی سازمان در عمل به معنای تعیین برتری ها و ضعف های استراتژيک سازمان است که از طريق تشخیص و سپس ارزيابی عوامل استراتژيک داخلی ممکن می شود. به همین دلیل اين فرآيند بايد چشم انداز و ماموريت فعلی سازمان، هدف های استراتژيک و استراتژی های جاری سازمان را مورد توجه قرار دهد.
تجزيه و تحلیل محیط داخلی بويژه برای سازمانهای کوچک ضروری است. زيرا اين سازمانها بیش از سايرين با محدوديت منابع و بازار روبرو هستند. بنابراين به منظور هدايت منابع محدود در جهتی که فرصت های معدود بازار را به چنگ آورد، سازمان های کوچک بايد تجزيه و تحلیل عینی داخلی را به کرات انجام دهند.

 

 تجزیه و تحلیل محیط خارجی در استراتژی سازمان


يکی از مراحل بسیار مهم مديريت و برنامه ريزی استراتژيک در هر سازمانی بررسی محیط بیرونی سازمان و پارامترهای بیرونی است که خواه ناخواه بر سازمان ، تاثیر گذارند . سازمان ها درخلاء زندگی نمی کنند و ارتباط آن ها با دنیای بیرون است که به آن ها موجوديت و هويت می دهد . هرکدام از عوامل تاثیر گذار بیرونی ، تاثیری مثبت و سازنده و يا اثری  مخرب و بازدارنده بر سازمان دارند . در نظر گرفتن همین نکته کافی است که شرکت ها و مديران ارشد آن ها ، ضارورتا محیط بیرونی خودد را با شیوه هايی صحیح ، علمی و کاربردی بررسی و عوامل موثر خارجی را ارزيابی نمايند و در نهايت ، فرصت ها و تهديدهايی را که در بیرون ، سازمان را انتظار می کشند ، مشخص نمايند .