مصرف کننده

تأثیر رنگ فونت قیمت بر تلقی مصرف کنندگان

بسیاری از خرده فروشان برای نشان دادن ارزشی که به مصرف کنندگان ارائه می کنند.

بررسی نحوه ارائه قیمت در 505 مورد از تبلیغات خرده فروشی نشان داد و تأکیدبر اینکه خرید از آن ها به صرفه است، معمولاً از رنگ قرمز استفاده می کنند.

دلیل این امر چیست؟ آیا این استراتژی برای انتقال ارزش تأثیر گذار است؟بررسی های میدانی حاکی از آن است که حتی تغییرات جزئی در نحوه ی نشان دادن قیمت ها تأثیر قابل ملاحظه ای بر تلقی مشتریان نسبت به قیمت دارد.

به عنوان مثال، تبلیغاتی که در آن ها قیمت ها با فونت کوچک تری نشان داده می شوند، نسبت به آگهی هایی که در آن ها قیمت ها با فونت معمولی نمایش داده می شوند، بهتر می توانندارزش را به مصرف کنندگان منتقل کنند.

یافته هایی از این دست مؤید این نکته است که مصرف کنندگان معمولاً از نشانه های اکتشافی برای پردازش اطلاعات قیمت استفاده می کنند. استفاده از چنین نشانه های اکتشافی معمولاً تحت تأثیر جنسیت مصرف کنندگان است. یافته های گذشته حاکی از آن است که مردان بیشتر از زنان از این نشانه ها استفاده می کنند.

مصرف کنندگان

 

 

بنابراین، می توان انتظار داشت که رنگ قیمت به عنوان یک نشانه ی اکتشافی بخصوص از سوی مردان مورد توجه قرار بگیرد. 

درواقع، جنسیت، تأثیر رنگ قرمز ( درمقابل سیاه ) بر تلقی مصرف کنندگان نسبت به قیمت را تعدیل می کند.

بررسی های گذشته نشان داده است که رنگ یکی از نشانه های اکتشافی مهم است که بر قضاوت مصرف کنندگان در مورد قیمت تأثیر گذار است. مطالعات بسیاری بر این تأثیر گذاری مهر تأیید می زنند

به عنوان مثال، تبلیغاتی که در آن ها برجستگی های رنگی موجود دارد، در مقایسه با تبلیغاتی که صرفاً از رنگ های سیاه و سفید استفاده می کنند، برای مصرف کنندگان متقاعد کننده تر است. علاوه بر این، مشخص شده است که رنگ قرمز به تلقی بهتری از عملکرد منجر می شود.

باید توجه داشت که در شرایطی که میزان توضیح کمتر باشد، پردازش این نشانه بیشتر می شود. بنابراین، اگر در آگهی ها تبلیغاتی به دلیل وجود توضیحات قابل توجه درگیری ذهنی مردان افزایش پیدا کند، تأثیر گذاری رنگ قرمز بر تصمیم گیری آن ها کم رنگ می شود. در مقابل، زنان از وجود توضیحات و پیچیدگی در آگهی های تبلیغاتی استفاده می کنند.