تأثیر تنظیم دستور کار تبلیغات

پایه های تأثیرگذاری ترتیب گزینه ها در یکی از نظریه های ارتباط جمعی است که به نظریه تنظیم دستور کار مشهود است. این نظریه می گوید: رسانه های گروهی به ما نمی گویند به چه فکر کنیم، بلکه می گویند درباره چه بیاندیشیم. آن ها دستور کار ذهنی را ترسیم می کنند. نظریه تنظیم دستور کار اساساٌ برای تبیین تأثیر رسانه های گروهی بر تعیین مسائل مهم سیاسی در انتخابات، تدوین شد. رؤسای کمیته ها و سیاستمداران زبردست مدعی اند اگر بتوان دستور کار را کنترل کرد، می توان جلسه را نیز کنترل کرد.

 

 

 


هنگامی که به ذهن خود دست می یابیم تا هریک از دستور کاری را تهیه کنیم، اقلام مورد نظریکباره به ذهنمان خطور نمیکنند مواردی که در رأس دستور کار ذهنی ما قرار دارند، برجسته ترین آن هایند و همان هایی هستند که احتمال به خاطر آوردنشان بیش از همه است.

این امر شبیه انتخاب کردن یک رستوران برای صرف غذاست. که این خود به مفهوم «برتری یابندگی در تبلیغات» مربوط می شود. 
طرح این پرسش که کدام عامل به یک نام تجاری، نسبت به نام دیگر، برتری یابندگی بیشتری می دهد شبیه به این پرسش است که چه چیزی بر موقعیت، در دستور کار ذهنی ما، تأثیر میگذارد.

مشاوران بازاریابی و تبلیغات ایده برتر پاسارگاد با نظرگرفتن تمام مواردی که در برتری یابندگی تبلیغات اثرگذار می باشند شما را در دستیابی به هدف نهاییتان کمک می نمایند.

 

 


 

کار تبلیغات, مدیریت تبلیغات, مشاور برندینگ, مشاور تبلیغاتی رایگان, مشاور تبلیغات انتخاباتی, مشاور بازاریابی, مشاور تبلیغات اینترنتی, آنلاین مارکتینگ, مشاور مارکتینگ, بازاریابی فروش, انواع بازاریابی, بازاریابی شبکه ای, بازاریابی ویروسی, مارکتینگ