تأثیرات تبلیغ شکل

تاثیرات تبلیغ شکل و یا به عبارت دیگر تاثیر تبلیغاتی که در آنها از شکل و گرافیک استفاده می شود بسیار بیشتر از تبلیغاتی است که صرفا نوشته دارند. این روند را در تبلیغات انتخابی نامزدها بسیار واضح می توان دید.

برای «فرا خواندن» یک پیام از یک تبلیغ باید بتوانیم که تجربه خود را برای توصیف آنچه به عنوان پیام می بینیم به روشنی و با صراحت بیان کنیم. این فرا خوانی (یا جداسازی پیام) به عنوان شاخصی از اثربخشی پیام، بیشتر مناسب تبلیغاتی است که برای انتقال «خبرهایی» درباره یک نام تجاری طراحی شده اند.

 

 

عدم توانایی ما در فرا خوانی چندان مؤفق پیام، در هنگامی که خود پیام در تبلیغ وجود ندارد بیشتر مربوط به انواع تبلیغات زیرکانه تر است و به معنای آن نیست که تبلیغ، کار خود را انجام نمی دهد. ممکن است سؤال شود که پس چگونه می توانای تأثیرات زیرکانه تر را آشکار کرد؟ چگونه تبلیغ کنندگان می توانند بفهمند که چنین تأثیراتی در حال رخ دادن است؟ چگونه یک امر نامرئی را می توان مرئی کرد؟


پاسخ این است: از طریق استنباط؛ یعنی با مشاهده و بررسی اینکه تبلیغ چگونه بر تصور، نگرش یا رفتار ما نسبت به نام تجاری مورد نظر،  تأثیر گذاشته است.