بررسی و تحلیل درون سازمانی (شناسایی نقاط قوت و ضعف سازمان)

بررسی و تحلیل درون سازمانی متناسب با شرایط سازمانی می تواند به بقای سازمان کمک نماید. ارزش هر یک از عوامل تولید (در سازمان های تولیدی) و اثربخشی (در سازمان های خدماتی) در زمان های مختلف متفاوت بوده است به نحوی که در هر دورهایی یکی از این عوامل (منابع مالی، تجهیزات و منابع انسانی) نقش مهمتری در رسیدن به اهداف سازمان ها ایفا کرده است، به گونه هایی که در ابتدا سرمایه مالی و تجهیزات نقش مهمتری نسبت به منابع انسانی ایفا می کردند اما به مرور زمان این نقش به منابع انسانی محول گردید.

 

قدرت تأثیر گذار در آینده، قدرت دانش و اطلاعات است و نیز از آنجا که این قدرت از آن انسان است میتوان به این نتیحه رسید که منابع انسانی و فاکتورهای مرتبط با آن (تعهد سازمانی، فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی و غیره) در آینده مهمترین نقش را در موفقیت سازمان ها ایفا می کند.
متغیرهای درون سازمانی(جو سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت شغلی و …) به چند صورت بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارند. به عبارت دیگر علاوه بر وجود متغیرهای درون سازمانی (جو سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی) به طور مستقیم بر عملکرد سازمانی تأثیر مثبت می گذارد.

 

swot

 

مشاوران شرکت ایده برتر پاسارگاد با شناسایی عوامل موثر در تغییر فرایندهای سازمان در جهت شناسایی و تحلیل درون سازمانی، بهبود و اصلاح آنها در جهت دستیابی به اهداف، سازمان شما را یاری می نمایند.

 

عناصر بازاریابی داخلی

کلیه اقدامات بازاریابی انجام پذیرفته در هر سازمانی به منظور جذب، حفظ و ارتقای وفاداری مشتریان در سازمان ها صورت مــــــی گیرد. در کنار این امر، مدیریت منابع انسانی در صدد دستیابی به تعهد مشتریان داخلی، رضایت شغلی و جلب اعتماد نسبت به مدیران است که این امر با فعالیت های بازاریابی داخلی سازمان عجین گشته است. به طور کلی عناصر اصلی بازاریابی داخلی سازمان را از چندین جنبه مختلف می توان مورد بررسی قرار داد.

امنیت شغلی

آموزش های متنوع و گسترده

ارائه پاداشهای سخاوتمندانه

تسهیم اطلاعات

توانمندسازی کارکنان

 

 

 

تحلیل درون سازمانی, تحلیل سازمانی, تحلیل swot, پیاده سازی swot, مشاوره تحلیل سازمانی, مشاوره استخراج swot, استخراج swot, مشاوره تحلیل بازار, تحلیل بازار, تحلیل منابع سازمانی, استراتژی swot, استراتژی فروش, استراتژی بازاریابی